Často kladené otázky                                                                                                                                                                                                                                   Aktualizácia k 1.8.2012


 1. Načo nám je ZDHS?  I.
 2. Načo nám je ZDHS?  II.
 3. Je nevyhnutné, aby bola kapela členom ZDHS ak chce nadobudnúť právnu subjektivitu?
 4. Nevieme sa rozhodnúť či členstvo v ZDHS alebo samostatná registrácia na MV.
 5. Je pre dychovú hudbu lepšie mať združenie s viacstupňovou štruktúrou, alebo asociáciu samostatných právnych subjektov?
 6. Treba platiť členské príspevky každý rok do stanoveného termínu?
 7. Nie je možné platiť členské raz za dva roky, aby som nemusel chodiť často do banky?
 8. Môže kapelník (predseda spolku, ev dirigent) sám zrušiť, rozpustiť spolok dychovej hudby?
 9. Čím preukazuje spolok ZDHS svoju právnu subjektivitu?
 10. Na akom základe robí spolok zmeny vo svojom predstavenstve, členskej základni a v Evidenčnej karte?
 11. Zmeny názvu, sídla, štatutárov spolku - ako postupovať pri komunikácii s úradmi a inštitúciami?
 12. Zánik spolku (kapely, mažoretiek) - ako postupovať, keď spolok prestane fungovať?

 

1. Načo nám je ZDHS?  I.

ZDHS napĺňa ciele vytýčené v stanovách prostredníctvom rôznorodých aktivít, hlavne však aktivitami ktoré sú schválené predstavenstvom a popísané v  „Zámeroch činnosti“  (pozri sekciu „ZDHS“). Taktiež je potrebné ozrejmiť, že Združenie je dobrovoľná nezisková organizácia podľa zákona 83/1990 Zb. o Združovaní občanov a nie je nijakou výnimkou medzi inými podobnými organizáciami, ktoré vznikli za určitým spoločným účelom, čo je v našom prípade Dychová hudba. Takýchto organizácii je na Slovensku približne 50.000 a všetky majú jeden podstatný spoločný prvok a to je právna subjektivita, teda možnosť konať samostatne ako právnická osoba zriadená k určenému účelu. Ak teda nejaká kapela nemá vlastnú právnu subjektivitu a jej existencia je založená na spolupráci so subjektmi ako je obec, sponzorská firma alebo iný tzv. zriaďovateľ, ako bolo pred časom ROH, takýto stav v súčasnej dobe nemá oporu v zákone, lebo tento zákon a vyhláška boli zrušené v roku 1990 a nahradené spomínaným zákonom 83/1990 Zb.

2. Načo nám je ZDHS?  II.

Ak chce niekto pre dychovú hudbu ako žáner na Slovensku niečo urobiť, nevyhne sa  komunikácii so štátnymi orgánmi a ďalšími partnermi (MK, VÚC, obce, TV, rozhlas, NOC, ochranné organizácie – SOZA, OZIS).  Pri tejto komunikácii je nutné mať zodpovedanú základnú otázku, keď sa partner opýta: „Koho zastupujete?“ „Ste oprávnený za tento žáner hovoriť?“ ZDHS reprezentuje široké spektrum ľudí zaoberajúcich sa dychovou hudbou,  má viac než 140 členov. V prevažnej miere sa jedná o spolky – kapely. Zastúpené sú kapely s  rôznym počtom členov (malé skupiny s 2-3 dychovými nástrojmi, malé / stredné / veľké  DO), kapely amatérske a profesionálne (vojenské dychové orchestre), kapely s rôznym vekovým zložením (detské, mládežnícke, orchestre dospelých), kapely s rôznym zameraním repertoáru ( koncertné skladby, tanečné skladby, ľudová hudba, zábavy / svadby, smútočné skladby). Súčasťou  Združenia sú autori píšuci pre dychovú hudbu (skladatelia, textári, aranžéri), ktorí sú členmi kapiel a veľmi často aj ich kapelníkmi, umeleckými vedúcimi, manažérmi. Skladatelia a textári dychovej hudby na podnet ZDHS založili v januári 2009 v Novom Meste nad Váhom svoje samostatné Združenie skladateľov dychovej hudby (ZSDH). Toto združenie je úzko a efektívne spolupracujúcim subjektom so ZDHS. Združenie má aj individuálnych členov – spolupracujúce osoby.   

3. Je nevyhnutné aby bola kapela členom ZDHS ak chce nadobudnúť právnu subjektivitu?

Nie je to nevyhnutné. Právnu subjektivitu je možné nadobudnúť aj samostatnou registráciou na MV (Ministerstvo vnútra SR). To však znamená ustanoviť prípravný výbor (najmenej traja členovia) a napísať vlastné stanovy. Urobiť registráciu v súlade zo zákonom 83/1990 na MV ( postup sa dá zistiť na stránke MV, nezabudnúť priložiť 66-Eurový kolok). Medzitým urobiť schôdzu s prezenčnou listinou, zápisom o založení právneho subjektu a zvolení orgánov, ktoré budú konať v mene subjektu do budúcna. Po tom čo registrácia vznikajúceho subjektu na MV  prebehne úspešne, je treba registrovať sa na štatistickom úrade (IČO), na daňovom úrade (DIČ) a v súlade s rozhodnutiami schôdzí a orgánov založenej organizácie aj vyvíjať činnosť. Ešte snáď si pripraviť a odsúhlasiť emblém a pečiatku, ale to už sú veci následné. Na základe toho si môžete aj zriadiť samostatný účet v banke, na ktorý Vám môžu chodiť platby, ev. grantové a iné dotácie napr. od obce, VUC a pod.

4. Nevieme sa rozhodnúť či členstvo v ZDHS alebo samostatná registrácia na MV.

Jednotlivé kroky spojené s nadobudnutím právnej subjektivity  - vznikom  právneho subjektu sú popísané v nasledujúcej tabuľke. Právna subjektivita vzniká podľa zákona 83/1990 Zb. o Združovaní občanov. Akou cestou sa vydať, či samostatne alebo v rámci ZDHS, zvolí si každý (orchester, kapela) sám.

 

 
 
 
 pri


vzniku
 
 

postupnosť -činnosť člen ZDHS (spolok) samostatná registrácia na MV
prípravný výbor nie  áno
tvorba stanov

nie

spolok prijíma stanovy ZDHS

áno
zakladajúca schôdza, voľba orgánov

áno * - pozri ukážku

 (zakladajúca schôdza spolku, zápisnica)

áno

(zakladajúca schôdza subjektu, zápisnica)
registrácia

áno   

zaslať prihlášku, registračnú kartu ZDHS

zaplatiť zákl. členský vklad  (25 EUR orchester dospelých, 10 EUR orchester mládeže)

zaplatiť stanovený podiel členských príspevkov podľa smernice ZDHS

áno   

zaslať žiadosť o registráciu na MV

2x stanovy vznikajúceho subjektu

registračný poplatok (kolok 66 EURO)

subjekt vzniká zaregistrovaním (ZDHS) zaregistrovaním (MV)
IČO / DIČ

IČO – nie

vybavuje ZDHS reg. na ŠÚ SR v BA

DIČ - áno

vybavuje spolok na príslušnom DÚ

IČO – áno

vybavuje subjekt na príslušnom KŠÚ (kolok 3 EUR)

DIČ - áno

vybavuje subjekt na príslušnom DÚ
účet v banke, pečiatka
áno – vybavuje spolok
áno – vybavuje subjekt
 po 

zahájení

činnosti
členské
stanovuje ZDHS
stanovuje subjekt samostatne
potvrdenie MV o existencii

pre účely poskytnutia grantov, dotácií
vybavuje ZDHS
vybavuje subjekt samostatne
registrácia ako prijímateľa 2% dane
vybavuje spolok samostatne,

alebo možnosť využitia registrácie ZDHS
vybavuje subjekt samostatne
členstvo v ZDHS
automaticky
možné

ako individuálny člen
osobitné členské 12 EURO za rok
spolupráca s ZDHS
žiaduca, potrebná
možná

na základe dohody o spolupráci

    * -  Zápisnica zo zakladajúcej schôdze spolku - ukážka

 

5. Je pre dychovú hudbu lepšie mať združenie s viacstupňovou štruktúrou, alebo asociáciu samostatných právnych subjektov?

Pre dychovú hudbu je dobré, ak kapely, skladatelia, organizátori, priaznivci aktívne vyvíjajú činnosť. Komunikujú medzi sebou, súťažia, odovzdávajú si skúsenosti, vychovávajú mladých hudobníkov, tvoria nové skladby. Právna forma na ktorej je ich spolupráca založená je v podstate málo dôležitá. Základné prvky charakterizujúce právnu subjektivitu sú takmer rovnaké. Napr. Stanovy – asociácia – samostatné stanovy každého člena a stanovy asociácie, ZDHS – jedny stanovy pre všetkých členov. Orgány riadiace činnosť – asociácia – konferencia (valné zhromaždenie) / predstavenstvá (rada asociácie, volené orgány jednotlivých členov),  ZDHS – konferencia (celoslovenská, krajská, schôdze spolkov) / predstavenstvá (predstavenstvo ZDHS, predstavenstvá krajské, predstavenstvá spolkov).

6. Prečo treba platiť členské príspevky každý rok do stanoveného termínu?

Termín na zaplatenie členských príspevkov je určený Smernicou o základných členských vkladoch a členských príspevkoch (výber členských príspevkov spolkami - termín je každoročne do 31. januára, a odvod podielu ústrediu ZDHS – do 15. februára - pozri sekcia „ZDHS / Smernica“). Členské príspevky sú jedným z mála zdrojov, z ktorých je možné pokrývať výdavky na bežných chod  vlastných spolkov a Združenia (poplatky banke, poštovné, kopírovanie dokumentov, vedenie účtovníctva, cestovné, poplatky SOZA za podujatia organizované Združením, prevádzka internetovej stránky, prevádzka notového archívu). V prípade, že členské nie je uhradené včas a v plnej miere, nie je dosť prostriedkov na zabezpečenie všetkých činností. Aj preto vznikajú situácie, keď sa napr. na internetovej stránke objaví poznámka, že kalendár podujatí nie je aktualizovaný a pod. Hlavným zdrojom príjmov Združenia sú dotácie z grantov MK (Ministerstvo kultúry) a HF (Hudobný fond). Tieto prostriedky sú však účelovo viazané na aktivity konkrétnych projektov (napr. Dychfest, Seminár mladých talentov, Autorská súťaž Novomestská nota a pod.), musia byť podrobne zúčtované a nesmú byť použité na iné účely, teda ani na úhradu výdavkov zabezpečujúcich bežný chod Združenia.

7. Nie je možné platiť členské raz za dva roky, aby som nemusel chodiť často do banky?

V zmysle smernice (pozri sekcia „ZDHS / Smernica) je potrebné platiť členské každý rok do stanoveného termínu (31. január). Vyplýva to zo skutočnosti, že ZDHS potrebuje hradiť bežné výdavky každý rok. Pri množstve a náročnosti činností, ktoré  každý spolok počas roka vykonáva, odoslanie členského prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou je naozaj jednoduchým a časovo nenáročným úkonom. Vo výnimočných prípadoch je možné akceptovať, ak sa členské zaplatí rok vopred (napr. v januári 2010 spolok uhradí členské za rok 2010 a 2011). Nie je akceptovateľné, aby sa členské platilo 1-2 roky pozadu. V prípade nezaplatenia členského sa spolok vystavuje riziku obmedzenia členských práv a zrušeniu registrácie ev. vylúčeniu zo Združenia z dôvodu neplnenia povinností.

8. Môže kapelník (predseda spolku, ev dirigent) sám zrušiť, rozpustiť spolok dychovej hudby?

Predseda spolku ani žiaden iný jednotlivec nemôže rozpustiť spolok. V zmysle stanov spolok zaniká: dobrovoľným rozpustením spolku, zlúčením spolku s iným spolkom, zrušením registrácie spolku za porušenie disciplíny, dobrovoľným vystúpením spolku z registrácie v ZDHS. Spolok vzniká registráciou v ZDHS, ktorej predchádza zakladajúca schôdza spolku. Nato, aby sa spolok rozpustil, vystúpil zo Združenia, spojil s iným spolkom je tiež potrebná schôdza spolku. Spolok tvoria jeho členovia. Predseda spolku ani iný funkcionár nie je spolok.

9. Čím preukazuje spolok ZDHS svoju právnu subjektivitu?

Spolok preukazuje právnu subjektivitu preukazom spolku o členstve v ZDHS (na preukaze je pečiatka ZDHS). Ďalšími znakmi právnej subjektivity je potvrdenie o pridelení IČO, DIČ, zápisnica zo schôdze spolku a voľbe štatutárnych orgánov, potvrdená evidenčná karta, vlastný názov spolku, stanovy ZDHS, samostatné hospodárenie a účtovníctvo, samostatný účet v peňažnej organizácii, samostatná pečiatka. V prípade potreby osobné potvrdenie údajov od ZDHS o trvaní existencie spolku a pri zmenách.

10. Na akom základe robí spolok zmeny vo svojom predstavenstve, členskej základni a v Evidenčnej karte?

Zmeny v predstavenstve spolku.

Robia sa na základe rozhodnutia členskej schôdze spolku. Členská schôdza volí a odvoláva členov predstavenstva (ako aj členov kontrolnej komisie, kontrolóra), pozri „Stanovy ZDHS“ (čl. 3, písm. A, ods. 3, bod d). Zmeny v predstavenstve robí aj samotné predstavenstvo v prípade, keď odstúpi člen predstavenstva a ono musí do 1 mesiaca rozhodnúť o jeho abdikácii. Taktiež predstavenstvo odvolá svojho člena z dôvodov neplnenia si povinností, porušovania stanov, dobrého mena ZDHS a spolku. Predstavenstvo kooptuje nového člena na novú funkciu alebo nových členov za tých, ktorým sa členstvo v predstavenstve skončilo (čl. 3, písm. B, ods. 4).

Zmeny v členskej základni spolku a údajoch o spolku.

Na Evidenčnej karte sú zaznamenané údaje: meno a sídlo spolku, kontakty na spolok (telefón, fax, mail), mená, adresy, kontaktné údaje štatutárnych zástupcov a členov predstavenstva spolku, údaje o bankovom spojení, počet členov (celkový ako aj rozdelený po skupinách – dospelí, mládež, dôchodcovia, priaznivci). Ku zmene v členskej základni spolku dochádza, keď sa nejaká osoba stane členom spolku alebo prestane byť jeho členom. Evidenciu členov spolku vedie predstavenstvo spolku („Stanovy ZDHS“, čl. 3, písm. B, ods. 3, bod e). Členstvo v spolku zaniká ak jeho člen vystúpi (vystúpenie oznamuje písomne), zomrie, je vylúčený alebo mu je odňatý čestný titul alebo čestné členstvo  („Stanovy ZDHS“, čl. 8, ods. 1).  Vznik členstva v už existujúcom spolku stanovy neupravujú. Je úlohou predstavenstva spolku, aby členov evidovali riadne.

Hlásenie uskutočnených zmien ZDHS.

V prípade, že dôjde ku zmene niektorého z údajov, zaznamenávaných na evidenčnej karte, je to skutočnosť dôležitá pre evidenciu členstva, ktorú je potrebné bez meškania oznámiť sekretariátu ZDHS ( predseda, tajomník), pozri „Stanovy ZDHS“ (čl. 6, ods. 1, bod b). Počet členov spolku je nutné spresniť najmenej 1x za rok (ku 31. januáru), nakoľko podľa počtu členov sa vypočítava výška členského.

11. Zmena názvu, sídla, štatutárov spolku - ako postupovať pri komunikácii s úradmi a inštitúciami?

 Ak dochádza k zmene názvu spolku, ku zmene jeho sídla, štutárných zástupcov alebo členov prestavenstva, je nevyhnutné, aby bola zvolaná členská schôdza spolku. Je to jediný spôsob ktorým je možné takéto zmeny uskutočniť. Spolok svoje rozhodnutia formou uznesení zaznamená v zápisnici z členskej schôdze. Na základe tejto zápisnice potom štatutárni zástupcovia zebezpečia aktualizáciu údajov o spolku na príslušných úradoch a inštitúciách (pozri vzor zápisnice).

Netreba zabúdať, že spolok je samostný právny subjekt, ktorý nemá žiadneho nadriadeného, spolok je členom ZDHS. ZDHS neschvaľuje názov, ani sídlo iba registruje oznámenie spolku o týchto zmenách, takže nevydáva schvaľovacie potvrdenia. ZDHS môže vydať potvrdenie o tom, že zmeny zaevidovalo – pozri ukážku.  Originál zápisnice z členskej schôdze je nutné archivovať, pretože uznesenia v nej zapísané pokiaľ nebudú ďalšou právoplatnou členskou schôdzou zmenené, ostávajú v platnosti.

Po uskutočnení zmien v dôležitých údajoch spolku treba tieto zmeny nahlásiť:

Krajský štatistický úrad – ak došlo k zmene názvu, sídla, právnej formy. Použije sa predpísaný formulár „Žiadosť právnickej osoby o zmenu údajov zapísaných v registri organizácií“ – pozri pripojený súbor. K žiadosti sa prikladá kolok v hodnote 3EURO. Štatistický úrad následne vydá potvrdenie o IČO, v ktorom budú zaznamenané aktualizované údaje. Tento postup platí pre spolky, ktoré sa registrovali na krajských štatistických úradoch samostatne. Spolky, pre ktoré registráciu na štatistickom úrade a pridelenie IČO zabezpečovalo ZDHS, požiadajú ZDHS aby vykonalo „Zmenu údajov zapísaných v registri organizácií“. Jedná sa o spolky, ktorých IČO začína čislicami „00598828“.

ZDHS - ak došlo k zmene názvu, sídla, štatutárnych zástupcov, počtu členov, kontaktných údajov – pozri podrobnejšie otázku č. 10. Pri nahlasovaní zmeny názvu, sídla a štatutárnych zástupcov je potrebné priložiť aj zápisnicu z členskej schôdze.

Daňový úrad – na základe aktualizovaného potvrdenia o IČO a zápisnice z členskej schôdze, Daňový úrad aktualizuje údaje evidované o spolku.

Banka - na základe aktualizovaného potvrdenia o IČO a zápisnice z členskej schôdze, banka aktualizuje údaje evidované o spolku. Zmenu osôb oprávnených disponovať s účtom banka vykoná na základe zápisnice z členskej schôdze.

 * -  Zápisnica z členskej schôdze - zmeny v spolku - ukážka     * -  Žiadosť právnickej osoby o zmenu údajov zapísaných v registri organizácií - tlačivo     * -  Potvrdenie ZDHS o zaevidovaní zmien údajov spolku - ukážka  

12. Zánik spolku (kapely, mažoretiek) - ako postupovať, keď spolok prestane fungovať?

Stanovy Združenia pojednávajú o zániku spolku v čl. 8, bodoch 2 a 3 a odvolávajú sa na zákon č. 83/1990 Z. z., a to ustanovenia §12 (zánik) a §13  (majetkové vyrovnanie).  Kapela sa môže dostať do stavu, že už nie je schopná (ochotná) aktívne vykonávať činnosť z rôznych dôvodov. Nedostatok hráčov (vysoký vek, odchody, úmrtia), nedostatok možností účinkovať, neochota zúčastňovať sa na skúškach. V takom prípade záleží na rozhodnutí zostávajúcich právoplatných členov, ako budú postupovať.

I. Spolok v útlme.

Na základe uznesenia 7. konferencie ZDHS dňa 22.4.2006 v Považskej Bystrici boli doplnené stanovy ZDHS takto: V čl.7 (porušenie práv a povinností – členská disciplína) bol za bod 6. vsunutý bod. 7. ktorý znie: (kurzívou). Spolok môže v  dôsledku závažných prekážok pre svoju činnosť  požiadať o dočasné prerušenie členstva na dohodnutú dobu. Po schválení predstavenstvom ZDHS je spolku ponechaná registrácia a IČO, spolok nemusí na dohodnutú dobu platiť členské príspevky, ale je súčasne na túto dobu prerušenia členstva pozastavený výkon jeho práv uvedených v čl. 6. bod 1.a ods. 2-5.

Ak je šanca, že kapela po určitom čase (1-3 rokoch) opäť začne aktívne vyvíjať činnosť, je lepšie, keď kapela ako právny subjekt ostane zachovaná. Spolok v tomto prípade na základe rozhodnutia schôdze, spolku pozostávajúcej zo zostatku členov, požiada písomne ZDHS o zmenu stavu a prechod do útlmu. K tomu priloží zápisnicu s rozhodnutím schôdze. Nahlási tiež počet členov, ktorí sú ešte členom spolku, s tým, že kapela nevyvíja činnosť (aby nevznikali zbytočné dohady o možnosti fungovania spolku a p.). Obdobie „útlmu“ sa dá využiť napr. na obnovu krojov, opravu nástrojov, hľadanie sponzorov, nových členov, riešení ako obnoviť činnosť (napr. starosta obce sa pričiní o to, aby do neďalekej ZUŠ-ky nastúpili 2 dychári, ktorí budú vychovávať dorast a pod.).

Po novom zahájení  umeleckej činnosti (koncertov a účinkovaní) spolok túto skutočnosť oznámi ZDHS spolu s novým zoznamom členov, spresnením funkcionárov a novou Evidenčnou kartou na potvrdenie. ZDHS zariadi dodanie potrebného počtu členských preukazov, ev. nového opraveného preukazu spolku a všetky potrebné potvrdenia k novej činnosti a stanoví podľa dátumu obnovy činnosti podiel členských príspevkov na príslušný rok.

II. Zánik spolku – dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným spolkom, dobrovoľným vystúpením z registrácie ZDHS.

Ak spolok (kapela) alebo poslední členovia dospejú k záveru, že nebudú ďalej vyvíjať činnosť, je potrebné zvolať členskú schôdzu spolku a dohodnúť, ako sa bude postupovať (nezabudnúť vyhotoviť zápisnicu). Najviac komplikovanou sa javí otázka majetkového vyrovnania (aparatúra, nástroje, kroje, notový archív). Tu prichádzajú do úvahy nasledovné možnosti: 1. opotrebovaný/poškodený materiál vyradiť, 2. ponechať/odpredať za zostatkovú cenu materiál (nástroje/kroje) členom , ktorý ho dlhoročne používali, 3. materiál odpredať (financie použiť na úhradu nákladov spojených so zrušením spolku / rozdeliť medzi členov spolku / použiť na podporu vzniku detskej kapely alebo na dobročinné účely), 4. bezplatne previezť majetok na iný subjekt (obec, kultúrne stredisko, hudobná škola, iná kapela).  Akým spôsobom kapela naloží s majetkom - nikto za ňu nerozhodne.

Odporúčaný postup zániku spolku - zvolať členskú schôdzu - kde rozhodnúť a do zápisnice zaznamenať:

1. spolok zaniká (vybrať jednu z možností -  dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným spolkom, dobrovoľným vystúpením z registrácie ZDHS), 

2. s majetkom spolku bude naložené takto (rozhodnúť sa pre nejaký zo spôsobov popísaných vyššie), 3. so záväzkami voči inými subjektmi bude naložené ...

4. poveruje predstavenstvo/predsedu (ak nie sú, treba zvoliť aspoň predsedu / tajomníka, tí sú štatutárnymi zástupcami spolku) alebo člena spolku XY, aby v mene spolku naložil s majetkom ako je popísané v bode 2 a so záväzkami ako je popísané v bode 3,  

5. spolok zaniká dňom – xx.yy.20zz / dňom vyhotovenia zápisnice o vyrovnaní s majetkom ....,

6. poveruje predsedu / člena XY  – aby urobil kroky potrebné na ukončenie existencie spolku – upovedomiť ZDHS, zrušiť registráciu na Daňovom úrade, Štatistickom úrade, zrušiť účet v banke, vypovedať zmluvu so sponzorom. 

V každom prípade, sa odporúča vykonať všetky kroky spojené s vyrovnaním majetku a záväzkov pokiaľ je spolok ešte funkčný. T. zn., má aspoň 3 členov, má predsedu/predstavenstvo (pokiaľ nie treba zvoliť). Keď ostane spolok „prázdny“ - bez majetku, urobia sa formálne kroky na ukončenie existencie (ZDHS, IČO, DIČ, banka, sponzor).

Prakticke príklady a možné vzory : Oznámenie ZDHS - vzor listu    Doklad o zrušení IČO - vzor     Výpoveď zmluvy o účte s bankou - vzor

III. Zánik spolku – zrušením registrácie spolku (kapely, mažoretiek) pre porušenie disciplíny, alebo ak niet orgánu, ktorý by majetkové vyrovnanie vykonal.

V prípade že si spolok neplní povinnosti vyplývajúce zo stanov Združenia a dôjde k zrušeniu registrácie spolku, spolok prestáva existovať dňom zrušenia registrácie. T. zn., že aj keby bola po tomto termíne zvolaná „členská schôdza“,  už to je len stretnutie občanov, a z predstavenstva a štatutárnych zástupcov sa stávajú len bývalí funkcionári spolku. Je to stav, kedy niet orgánu, ktorý by vykonal majetkové vyrovnanie. K takémuto stavu môže dôjsť aj keď spolok nemá žiadnych členov alebo ich má veľmi málo. Minimálny počet členov, ktorí môžu rozhodovať o chode spolku nie je žiadnym predpisom upravený (3 členovia sa ešte môžu zísť na schôdzi a zvoliť spomedzi seba predsedu, ktorý vykoná kroky potrebné na ukončenie existencie spolku. 3 ľudia je minimálny počet, aby občianske združenie mohlo vzniknúť. Ale ak ostanú 1-2 členovia, môžu sa objaviť pochybnosti o legitimite ich krokov).

Takýto stav sa rieši podľa ustanovení §13, odst. 3 a 4 (zákon č. 83/1990 Z.z.) a teda majetkové vyrovnanie vykoná likvidátor určený ministerstvom (Ministerstvom vnútra SR). Je preto potrebné oznámiť MV, že spolok zanikol, niet orgánu, ktorý by vykonal majetkové vyrovnanie a že je potrebné určiť likvidátora.


Generačný čas: 18.611907958984ms, CMS system created by mr.Puetro0