Ocenenia_HF

 

 

Ceny Karola Pádivého
udeľované Hudobným fondom na návrh Predstavenstva ZDHS

rok

udelenia

 ceny

ocenený umelec

ocenené dielo/ výkon

2022

Feder Peter

za rozvoj dychovej hudby na Slovensku a za tvorbu a prezentáciu dychovej hudby malokarpatského regiónu

2021

Dianiška Vladimír

za významný prínos v rozvoji dychovej hudby na Slovensku a za tvorivú prácu s deťmi a mládežou

2020

Novák Róbert

za osobný prínos pre rozvoj dychovej hudby na Slovensku, za množstvo úprav skladieb pre malé i veľké dychové hudby a za hudobno-pedagogickú činnosť

2019

Galovec Michal

pri príležitosti životného jubilea 80 rokov, za celoživotné zanietené rozvíjanie dychovej hudby na Slovensku a jej propagáciu doma i v zahraničí

2018

Baláž Jozef

za dlhoročnú cieľavedomú prácu v žánri dychovej hudby, nielen v oblasti aranžovania a komponovania, ale predovšetkým v oblasti výchovy mladej generácie hudobníkov

2017

Šianský Pavol

za dlhoročnú úspešnú skladateľskú, dirigentskú a pedagogickú prácu pre rozvoj dychovej hudby na Slovensku, laureátstvo v autorských súťažiach Novomestská nota a množstvo kompozícií pre dychové hudby na Slovensku.

2016

Šmatlák Ivan

za dlhoročnú a úspešnú skladateľskú, dirigentskú a pedagogickú prácu pre rozvoj Dychovej hudby Nadličanka z Nadlíc.

2015

Bróska Michal

za dlhoročnú dirigentskú a pedagogickú prácu v prospech rozvoja veľkých dychových orchestrov.

2014

Solárik Peter

za dlhoročnú dirigentskú prácu v prospech rozvoja dychovej hudby Májovanka na Záhorí, vznik a organizovanie 11. ročníkov pôsobivého medzinárodného festivalu Z oboch brehú Moravy, úspešnú skladateľskú, aranžérsku a textársku prácu v oblasti dychovej hudby na Slovensku a zanietené šírenie dychovej hudby na nosičoch a v médiách.

2013

Kopáčik Ikov

Za celoživotnú skladateľskú, aranžérsku prácu pre dychovú hudbu a najmä za množstvo edukatívnej literatúry pre dychové nástroje používanej v ZUŠ doma i v zahraničí.

2012

Hlaváček Miloslav

za dlhodobé zanietené rozvíjanie dychovej hudby na Slovensku a celoživotnú skladateľskú, aranžérsku i notografickú prácu v jej prospech.

2011

Dychový orchester Základnej umeleckej školy v Považskej Bystrici

za dlhodobo vysokú umeleckú úroveň, úspechy doma i v zahraničí a rozvíjanie tradície veľkých symfonických dychových orchestrov na Slovensku

2010

 

Trchala Ivan

pri príležitosti životného jubilea 70-rokov, za celoživotnú úspešnú dirigentskú prácu, spoluautorstvo  a iniciatívnu organizáciu 5. ročníkov autorskej súťaže ZDHS „NOVOMESTSKÁ NOTA“  

2009

Hudec Adam

za prvý slovenský cyklus 7. koncertov pre sólové dychové nástroje a veľký dychový orchester, ako jedinečný počin v oblasti slovenskej i európskej dychovej hudby

2008

Pádivý Jaroslav

pri príležitosti 100 rokov od narodenia Karola Pádivého za zanietené šírenie a propagáciu jeho umeleckého odkazu v dychovej hudbe Slovenska i európskych krajín

2007

Marhulík Ján

za celoživotné trvalé a zanietené rozvíjanie dychovej hudby, autorstvo a pätnásťročnú organizáciu autorskej súťaže Slovenské tango, Bardejov

2006

Čuhák Eduard

za celoživotné trvalé a zanietené rozvíjanie dychovej hudby na Slovensku a jej úspešnú prezentáciu v zahraničí

2005

Tátoš Vojtech

za trvalé a zanietené rozvíjanie tvorivej skladateľskej práce v prospech dychovej hudby na Slovensku a jej cieľavedomú, úspešnú reprezentáciu v médiách

2004

Petrík Anton

za skladateľskú činnosť v oblasti slovenskej dychovej hudby

2003

Jamriška Ján

za výrazný osobný prínos pri zvyšovaní odbornej úrovne dychovej hudby na Slovensku

2002

Glórik Izidor

za trvalé a zanietené rozvíjanie dychovej hudby a celoživotnú skladateľskú činnosť

2001

Seriš Ján

za trvalé a zanietené rozvíjanie dychovej hudby na Slovensku a celoživotnú skladateľskú prácu v jej prospech

2000

Kopunič Peter

za výrazný prínos k rozvoju dychovej hudby na Slovensku

1999

Novotný Jiří

hlavnému dirigentovi Dychového orchestra mladých mesta Košice za úspešné výsledky dlhoročnej dirigentskej a pedagogickej práce v oblasti umenia dychovej hudby na Slovensku

1998

Galovec Michal

za tvorivé a zanietené rozvíjanie dychovej hudby

1997

Beleš Ľudovít

za tvorivé a zanietené rozvíjanie dychovej hudby

1996

Posádková hudba Banská Bystrica

za dlhoročnú cieľavedomú odbornú spoluprácu s dychovými hudbami

1996

Bienik Pavol

za dlhoročnú všestrannú odbornú hudobnú a organizátorskú činnosť

1995

Hudec Adam

za dlhoročnú všestrannú činnosť v oblasti dychovej hudby na Slovensku

1995

Mestský dychový orchester Trenčín

za dlhoročnú, kvalitnú propagáciu dychovej hudby Slovenska doma i v zahraničí a najmä za vynikajúcu interpretáciu diel Karola Pádivého

1994

Tarjányi Viliam

za dlhoročnú dirigentskú činnosť

1994

Dychový orchester Požiarneho zboru Košice

pri príležitosti 120. výročia vzniku

1993

Príbela Gejza

za celoživotný skladateľský a organizačno-umelecký prínos pre rozvoj dychovej hudby v trenčianskom i celoslovenskom meradle

1993

Dychová hudba Podbrezová

za úspešnú reprezentáciu a interpretačné výkony na domácich a zahraničných súťažiach pri príležitosti 155. výročia vzniku

1992

Spojený dychový orchester Prievidza

pri príležitosti 40. výročia vzniku za dlhoročné úspešné účinkovanie v ČSFR i v zahraničí

1992

Letošník Ctibor - in memoriam

za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti dychovej hudby na Slovensku a za úspešnú reprezentáciu slovenskej dychovej hudby v zahraničí

1991

Kopáčik Ikov

dirigentovi Veľkého dychového orchestra ZDA Partizánske, dlhoročnému pedagógovi ZUŠ a prvému riaditeľovi súkromnej umeleckej školy

1991

Dychový orchester mladých z Košíc

za vynikajúcu reprezentáciu slovenskej dychovej hudby doma i v zahraničí

 

 

Generačný čas: 21.521091461182ms, CMS system created by mr.Puetro0