Zámery činnosti ZDHS do roku 2015


         ZÁMERY ČINNOSTI ZDRUŽENIA DYCHOVÝCH HUDIEB SLOVENSKA  - nové po 8. konferencii.
pre roky 2011 – 2015.

Na základe uznesenia 8. konferencie ZDHS konanej 15.5.2010 v Podbrezovej, po svojich zasadnutiach v r. 2011 doplnilo a schválilo priority činnosti ZDHS v týchto Zámeroch činnosti do 9. konferencie ZDHS v roku 2014.
Úlohy stanovené v tomto dokumente smerujú hlavne k väčšej zainteresovanosti a aktivite členskej základne, k napĺňaniu poslania ZDHS, k zlepšeniu informovanosti a k zviditeľneniu výsledkov práce všetkých členov ZDHS. Ďalej k úsiliu o proporcionálny rozvoj mladej generácie formou cielenej výchovy v súlade so záujmami žánra a trvalého rozvoja dychovej hudby na Slovensku.
V súlade so stanovami ZDHS rozhodlo predstavenstvo vydať ich, ako ucelené v tomto číslovanom a obsahovom členení.

A.   ZDHS AKO CELOK

1.    Medzinárodná spolupráca EU – využitie Grantov. – Z návrhu podpredsedu J. Marhulíka - získať pre písanie projektov ( zo štrukturálnych fondov EU ) projektového manažéra, ktorý to vie a chce, určiť pravidlá, prípadne osloviť agentúry zapodievajúce sa touto činnosťou. Projekt rozbehne manažér Ing. Paulína za pomoci celého predstavenstva ZDHS ako trvalú úlohu.
2.    Rozvoj právneho vedomia v možnostiach činnosti spolkov a rozšírenie možnosti (2%) – metodika.
3.    Dychfest v roku 2010 – 18. ročník  v Bratislavskom kraji – obec Vištuk v pôsobnosti ZDHS Bratislavského kraja, V ďalších rokoch 2011 – 19. ročník - východoslovenský kraj – Helcmanovce (pripraviť aj náhradný variant), 2012 – 20. jubilejný ročník s medzinárodným seminárom o spolupráci v oblasti dychovej hudby v EU a CISM v Dolnej Krupej 18. – 19. augusta, od roku 2013 spresniť predstavenstvom miesto aj periodicitu podľa vzniknutej situácie vždy rok vopred.
4.    Celoštátne súťaže v spolupráci s NOC. V roku 2011 - spoluorganizovať Celoštátnu súťaž a prehliadku malých dychových hudieb v Lednických Rovniach v júni a byť nápomocní pri organizácii krajských súťaží ako odborní garanti, ďalej spoluorganizovať Celoštátnu súťaž a prehliadku veľkých a stredných dychových orchestrov s medzinárodnou účasťou krajín V – 4 pod názvom „Vyšehradské dni dychovej hudby“ v Považskej Bystrici, kde možno využiť i spojenie s 19. ročníkom Dychfestu ZDHS v septembri, ako pokračovanie podujatia „Pádivého Trenčín“. K tomu pripraviť vydanie materiálov v listinnej podobe zo seminára konaného pri pripomienke 100-ročnice narodenia Karola Pádivého. V roku 2012 spoluorganizovať Celoštátnu súťaž a prehliadku detských a mládežníckych dychových hudieb v súčinnosti s TnOS a obcou Dolná Súča na začiatku mesiaca jún. V júni roku 2013 spoluorganizovať Celoštátnu súťaž a prehliadku malých dychových hudieb v Lednických Rovniach a byť na pomoci pri organizácii a odbornej garancii krajských súťaží s prípravou povinných skladieb a skladieb do spoločných koncertov. V roku 2014 spoluorganizovať a byť nápomocný pri uskutočnení Celoštátnej súťaže a prehliadky DDH a MLDH pravdepodobne opäť v Dolnej Súči a pripraviť dôsledne pokračovanie ďalšieho ročníka Celoštátnej súťaže a prehliadky VDO a SDO s medzinárodnou účasťou krajín V-4 „Vyšehradské dni dychovej hudby“ s možnosťou pripojenia ďalšieho ročníka Dychfestu ZDHS.
5.    Sledovať v rokoch 2011 – 2015 zmeny a pravidlá grantového, či dotačného systému ministerstva kultúry a pružne reagovať na termíny a podmienky najmä oprávnených výdavkov a vyúčtovania podaných a schválených žiadostí v súlade s metodikou gestora. V tomto sledovať tiež možnosti jednotlivých programov a podprogramov a viac využívať možnosti v programe Pro Slovakia na žiadosti pri účinkovaniach v zahraničí.
6.    Rozvoj veľkých dychových orchestrov, systém v SR pre prispôsobenie sa štandardu EÚ. S tým spojená malosť myslenia. Prestížna činnosť, nie zárobková. – Názory a možnosti v krajoch a ústredí sledovanie v prospech vzniku nových a rozvoja existujúcich, ev. k ich záchrane.
7.    ZUŠ, ako základ pre zachovanie a rozvoj DH. Intervencie v prospech získavania hráčov na dychové nástroje pre obsadenia dychovej hudby, jak kraje tak ústredie. Spolupráca so slovenskou radou rodičovských združení. Festivaly umeleckého školstva. Pôsobenie na žiakov a učiteľov ZUŠ. Je dôležité, aby DH svojou činnosťou oslovili mladých ľudí, aby pôsobili na okolie aj možných nádejných sponzorov.
8.    Tok informácií a Infolisty ZDHS – zlepšenie vychádzania občasníka ZDHS. Za rok 2010 od 8. konferencie spracovať jedno číslo a za rok 2011 tiež jedno číslo. Od roku 2012 prijať zásadu vždy za obdobie 4 mesiacov jeden Infolist s vydaním na konci apríla, na konci augusta a pred Vianocami v decembri. Takto pokračovať i v ďalších rokoch. K tomu získať vhodného tvorcu – koordinátora, ktorý bude na tomto projekte pracovať samostatne za výdatnej pomoci členov predstavenstva v poskytovaní potrebných informácií.
9.    Zlepšenie Internetovej komunikácie – funkčné E-mailové adresy. Rozvoj bezplatnej hlasovej i chatovej komunikácie po Skype a Facebooku. Možnosti videokonferencií a video zasadnutí.
10.    Zachovanie identity a osobitosti MDH (vlastná tvár) – podpora kultúrnej diverzity. Odporúčanie kvalitných skladieb vlastných slovenských autorov a aranžérov.
11.    Zjednotiť postupy riešenia požiadaviek od spolkov. Najskôr žiadosti cez krajské predstavenstvá, aby bola väčšia váha funkcií v krajoch. Vytvoriť zásadný Info kanál po internete. Ústredie rieši až to čo nemôžu vyriešiť kraje samé. Zásada pri rôznych výročiach a udalostiach. Pozvánky zásadne aj na krajské predstavenstvá. Ústredie bude dodržiavať striktne zásadu, že ak nie je pozvaný niekto z krajských predstaviteľov, predseda ZDHS sa nebude zúčastňovať.
12.    Ustanoviť postupnosť a hierarchiu odmien ZDHS, ktorá zatiaľ ešte nebola urobená. Začať ju používať od roka 2012. K tomu navrhnutý systém schváliť na prvom zasadnutí P ZDHS 2012.
13.    Sfunkčniť činnosť vzniknutého Spolku skladateľov dychovej hudby (ZSDH), ktorý má pôsobiť v súčinnosti so ZDHS ako samostatný spolok. Okrem náplne zakotvenej v jeho stanovách mu zveriť od 7. ročníka AS „Novomestská nota“ plnú organizáciu tohto a podobných podujatí zaradených do zámerov činnosti ZDHS. Úlohu je potrebné naplniť už aj pre spoluprácu so SOZA, HF a pod. Pre potrebu takýchto súťaží vytvárať ad hoc festivalové súťažné orchestre na profesionálnej úrovni. Taktiež podľa možností organizovať v nesúťažných ročníkoch prehrávky nových skladieb autorov členov ZSDH.
14.    Od roku 2013 zahájiť Tvorivé dielne pre vybraných mladých nádejných autorov, textárov a aranžérov dychovej hudby v Omšení v prázdninovom období v trvaní cca 7 dní.
15.    Dokončiť vydanie metodického pokynu (príručky k správnemu účtovaniu.) spolu s odporúčaním vhodného účtovného programu. Túto príručku publikovať na www.zdhs.sk. Úlohu vyrieši tajomník ZDHS s pomocou odborníkov na problém. Termín dokončenia február 2012.
16.    Novelizácia „Dohody o spolupráci ZDHS a NOC a jej úspešné napĺňanie v jednotlivých rokoch hodnotiť pri pravidelných odpočtoch NOC.
17.    Pracovný seminár mladých talentov – Omšenie – pokračovanie 11. ročníkom 2010, 12. ročníkom 2011 v Omšení spolu s Tvorivou dielňou NOC a s účasťou na Dychfestoch ZDHS, v roku 2012 spoločne opäť v Omšení s koncertmi po okolí a účasťou na 20. jubilejnom ročníku Dychfestu v Dolnej Krupej, čo bude pravdepodobne v tejto podobe aj posledný ročník v tomto prostredí.
18.    Navrhnúť a pripraviť od roka 2012 a 20. ročníka kde a kedy bude DYCHFEST ZDHS. Rozobrať filozofiu tohto podujatia vôbec a stanoviť nové pravidlá aspoň do roku 2020.
19.    Posilniť medzinárodné väzby Slovenska s blízkym a vzdialeným zahraničím, tiež využitie fondov Euroregg a Vyšehradského fondu a p. Platí aj pre celé ZDHS. Každý kraj má iné možnosti.
20.    Pokračovať v práci s mládežou a iniciovať vytvorenie ďalších detských DH. Platnosť pre všetky kraje aj ústredie. (Rozpracovať filozofiu a postupy a kroky zahájenia).
21.    Program Capella – organizovať podľa možností semináre pre záujemcov o prácu s programom, ďalej pokračovať v tvorbe elektronického archívu, pravidelne zverejňovať na stránke ZDHS aktuálnu ponuku skladieb v archíve. Semináre organizovať po regiónoch v menších skupinkách záujemcov. Zorganizujú kraje a školiteľov ústredie. Mať na pamäti, že archív má zmysel, keď bude po stanovení pravidiel dodávať ponuky viac autorov v tomto programe. Súčasne s týmto pripraviť podmienky pre získanie vyšších verzií programu na základe našej multilicencie a to je Capella 2008 CZ a Capella scan 6.1. CZ.
22.    Sledovať vývoj na novej stránke www.zdhs.sk pridávanie informácií spolkami aj jednotlivcami a riešiť priebežne zlepšovanie komunikácie, prepojení na stránky spolkov, ktoré ich majú a odkazy aj na sociálne siete ako Facebook. Zriadiť sekciu Video, kde zverejňovať odkazy na produkcie videoklipov spolkov a iných zaujímavých pre propagáciu dychovej hudby, zverejnených na portáloch www.youtube.com a iných.
23.    Spoločne s NOC zorganizovať školenie dirigentov detských a mládežníckych DH.
24.    Obnoviť pravidelnú činnosť poradného zboru NOC a nanovo ho koncipovať začiatkom roku 2012.
25.    Rozvíjať novú koncepciu AS ZDHS v budúcnosti  pod názvom „Novomestská nota“ pravidelne každý nepárny rok, spoločne so sponzorským zabezpečením jej časti primátorom a mestom Nové Mesto nad Váhom. Rozvíjanie náplne súťaže, publikácia nových skladieb zo súťaže. Od 7. ročníka s hlavným garantom a organizátorom ZSDH v spolupráci so ZDHS.
26.    Vedenie Evidencie Spolkov a členov ZDHS – v elektronickej  podobe v programe Excel, na ústredí a jej zavedenie na všetkých krajoch s výmenou informácii, elektronickou cestou po internete. Túto úlohu dotiahnuť do úspešného konca. Každoročne aktualizovať údaje na evidenčných kartách spolkov s uvedením zmien a dodaním zmien v zoznamoch členov. Na základe tohto bude ZDHS dodávať výmery na poukázanie členských príspevkov. Celé toto dôsledne zahájiť aj s platnosťou novej smernice o Členských vkladoch a príspevkoch prijatej na 8. konferencii ZDHS od 1.1.2012 a ukončiť každý rok do konca februára. Spolky, ktoré nebudú mať svoje záväzky splnené v termíne riešiť vždy na jarnom zasadnutí predstavenstva ZDHS s konečným verdiktom.
27.    Riešenie návrhu prípadných zmien v stanovách ZDHS a v smernici členských vkladov a príspevkov. Toto mať pripravené na prerokovanie a schválenie na 9. konferencii 2014.
28.    Stále platná úloha pre alternatívne riešenie možností získania finančných prostriedkov pre ústredie ZDHS z 2%, - kampaň, filozofia, návrhy. (Aktivity, krajov – vyhodnotenie a zverejnenie).
29.    Príprava a vznik antológie dychovej hudby na Slovensku od prvopočiatkov až do roku 2012. Stanovenie kolektívu autorov a postupy práce. Spolupráca s NOC. Pripraviť aj zapojenie sponzorov a možnosti grantov EU. Návrhy na postup a reálne riešenia, priebežne.
30.    Schválenie zámerov činnosti – jeseň 2011. Publikácia zámerov činnosti na internete – január 2012.


B.   KRAJSKÉ JEDNOTKY ZDHS ZO SVOJICH NÁVRHOV:

1.    Organizovať 2 x medzi Celoslovenskými konferenciami (2012 a 2014 pred 9. konferenciou) Krajské konferencie ZDHS. Úloha daná stanovami ZDHS. (Je potrebné nájsť spôsob, ako zabezpečiť funkcionárov spolkov na konferencie a ako využiť event. podujatia).
2.    Organizovať 2 x v roku zasadnutia predstavenstva Krajského ZDHS, plniť a kontrolovať plnenie ich uznesení podľa písomných záznamov. – Navrhnuté termíny - vždy do 1 mesiaca po zasadnutí P ZDHS.
3.    Vybudovať funkčné kontakty spolupráce s vedúcimi odborov kultúry Krajských úradov, Okresných úradov a s riaditeľmi ROS, pôsobiacimi na území kraja. – Treba hľadať ROS-ky, ktoré majú poverenie zaoberať sa dychovkou, chcú to robiť a vedia to. Individuality v krajoch. Rozobrať skúsenosti a dohody.
4.    Pozornosť predstavenstiev spolkov ZDHS, Krajských ZDHS orientovať na spoluprácu s hudobným školstvom na vznik a podporu rozvoja detských a mládežníckych kolektívov dychových hudieb.
5.    Zmapovať dychové súbory v pôsobnosti kraja a získavať ich pre členstvo, alebo partnerstvo v združení. Určiť si dobu zmapovania, kontakty a spoločne citlivo skúsiť robiť osvetu.
6.    Rozvoj činnosti spolkov ZDHS chápať ako súčasť rozvoja miestnej kultúry a na podporu tohto rozvoja uzatvárať s obecnými a mestskými úradmi a ich kultúrnymi strediskami dohody o spolupráci.
7.    Skúsiť obnoviť krajské prehliadky, zaangažovať štátnu kultúru, osvetové zariadenia, - súťaže a či prehliadky – filozofia a spôsob organizácie, či iba prehliadky DH, alebo multi-kultúrne prehliadky.
8.    Pokúsiť sa Obnoviť tradíciu VIANOČNÝCH KONCERTOV na celoslovenskej úrovni, - (štafeta spolkov ako Vianočné svetlo, alebo podobne s veľkou medializáciou a publicitou).  Zahájiť Vianoce v roku 2012.(najlepšie po „plánovanom“ konci sveta).
9.    Zvážiť možnosť vydania profilovej nahrávky najlepších súčasných kapiel Slovenska, poskytnúť, osloviť agentúry propagujúce SK alebo ešte lepšie niekoho na vyšších miestach, aby dal pokyn na výrobu takého propagačného materiálu – rozobrať a zvážiť technické i finančné možnosti a stanoviť rok.
10.    Zabezpečiť metodickú pomoc súborom, ktoré o to požiadajú  a stanoviť pravidlá.
11.    Pokúsiť sa o organizovanie letných táborov pre mládež aj v krajskom rozmere (podľa  finančných. možností) aj okrem seminára v Omšení, hlavne po jeho ukončení v roku 2012.
12.    Organizovanie recipročných kultúrnych aktivít (koncerty, festivaly...) – spojenie krajov medzi sebou a taktiež spolkov. – Je to osvedčená prax. – Rozvoj a pravidlá reciprocity. - Vypracovanie jednoduchej pomôcky  a pravidiel vzájomných výmen.
13.    Aktívnejšie upozorňovať na propagáciu DH v médiách - STV, rozhlas, tlač - organizovať konkrétnu výmenu skúseností a čiastkové ciele, zbierať konkrétne nápady. Spolupráca s internetovými rádiami. Zainteresovať viac poslucháčskej obce.
14.    Naďalej spolupracovať s NOC, ROS, SHF, SOZA – deje sa a bude sa diať, je však potrebné aj pri spolupráci myslieť napr. na playlisty pre SOZU od DH, na účasť v súťažiach, event. školeniach a seminároch organizovaných NOC a ROS na všetkých stupňoch.
15.    Naďalej vedome upevňovať členskú disciplínu spolkov.
16.    Rozvíjať festival „Dychovky v Preši“ ako festival Bratislavského kraja.
17.    Pokus o vznik veľkého reprezentačného dychového orchestra Malokarpatskej oblasti ev. orchestra bigbandového typu podľa návrhov Pavla Špačka.
18.    Pokúsiť sa o vznik viac žánrového festivalu (napr. dychovka, country, ľudovka, menšie zoskupenia v súvislosti s novými možnosťami jednotlivých krajov.
19.    Pokúsiť sa o pokračovanie nového podujatia ZDHS TN kraja s názvom „Pohár majstrov a víťazov“ ako súťaže, alebo festivalu so stanovením cieľa, filozofie, propozícií a podmienok. Garantom úlohy je P ZDHS TN kraja.
20.    Spolupráca so Švajčiarskymi orchestrami a p. Van Ooijen – je ešte stále možná. Ďalej je možný rozvoj a získanie uniforiem pre DH.
 
ZÁVER
Úspešnosť  plnenia úloh a cieľov zámerov pravidelne hodnotia na svojich zasadnutiach predstavenstvá jednotiek ZDHS, krajské konferencie a celkovo sa vykoná odpočet na 9. konferencii v apríli v roku 2014.
 
V Považskej Bystrici 19.11.2011.
 
                                                                                                                      Predstavenstvo ZDHS

           Zámery činnosti ZDHS na roky 2010 - 2015. (Materiál na stiahnutie v PDF)

 

Generačný čas: 12.945890426636ms, CMS system created by mr.Puetro0