Medzinárodná súťaž VDO Ostrava 2015


XVII. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2015

5. - 6. června 2015 v Domě kultury města Ostravy, a.s., Ostrava, ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury České republiky, Praha
Pořadatel: NIPOS ARTAMA Praha a Dům kultury města Ostravy, a.s.
Záštita: ministr kultury České republiky Mgr. Daniel Herman
1. náměstek primátora statutárního města Ostravy Ing. Lumír PalyzaSOUTĚŽNÍ ŘÁD


XVII. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2015
I. Základní údaje
Z pověření Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Dům kultury města Ostravy, a.s..

II. Termín konání
XVII. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2015 se koná 5. – 6. června 2015.

III. Podmínky soutěže
1. Soutěž je vypsána pro koncertní kategorii dechových orchestrů typu harmonie v následujících třídách:
Střední třída
Vyšší třída
Nejvyšší třída.
2. Soutěže se mohou zúčastnit orchestry, které odpovídají běžnému mezinárodnímu standardu bez omezení věku, minimálně 45, maximálně 85 hudebníků.
3. Délka vystoupení pro orchestry střední třídy je stanovena na 35 minut, které obsahují maximálně 10 minut pódiovou zkoušku v sále (nemá vliv na hodnocení poroty) a 25 minut časového limitu na přednesení soutěžního programu (povinná skladba a další skladby odpovídající kategorii dle vlastního výběru). Celkový limit zahrnuje i příchod a odchod orchestru.
Délka vystoupení pro orchestry vyšší třídy je stanovena na 40 minut, které obsahují maximálně 10 minut pódiovou zkoušku v sále (nemá vliv na hodnocení poroty) a 30 minut časového limitu na přednesení soutěžního programu (povinná skladba a další skladby odpovídající kategorii dle vlastního výběru). Celkový limit zahrnuje i příchod a odchod orchestru.
Délka vystoupení pro orchestry nejvyšší třídy je stanovena na 45 minut, které obsahují maximálně 10 minut pódiovou zkoušku v sále (nemá vliv na hodnocení poroty) a 35 minut časového limitu na přednesení soutěžního programu (povinná skladba a další skladby odpovídající kategorii dle vlastního výběru). Celkový limit zahrnuje i příchod a odchod orchestru.
Nedodržení časového limitu bude mít za následek snížení počtu bodů.
4. V soutěžním programu nesmí být zpívaný repertoár a skladby pro sólové nástroje.

IV. Termíny soutěže
1. Přihlášky do soutěže je možné podat nejpozději do 31. ledna 2015.
2. Povinné skladby pro rok 2015:
Střední třída: Vladimír Studnička – Ondrášův tanec
Vyšší třída: Jaroslav Šíp - Prelude
Nejvyšší třída: Klement Slavický – Moravská taneční fantasie – 3. Věta
Povinné skladby zajistí soutěžícím bezúplatně pořadatel.
3. Přihlášené orchestry zašlou svůj soutěžní program organizačnímu výboru nejpozději do 28. února 2015 společně se stručnými údaji o orchestru a dirigentovi, fotografie DO minimálně 300 pixelů. Předložené pořadí soutěžních skladeb nemůže být dodatečně měněno.
4. Zúčastněné orchestry zašlou organizačnímu výboru partitury (řídící hlasy) svých soutěžních skladeb (kromě skladby povinné) v pěti kopiích do 28. února 2015.
5. Pořadí soutěžních vystoupení orchestrů je věcí pořadatele, informaci o rozlosování soutěže obdrží každý orchestr do 31. května 2015.

V. Hodnocení soutěže
1. Výkony v soutěži bude hodnotit mezinárodní porota složená z předních odborníků dechové hudby jmenovaná NIPOS-ARTAMA Praha.
2. Při hodnocení soutěžního výkonu se posuzují následující kritéria:
• ladění
• kvalita tónu a zvuku
• frázování a artikulace
• technické provedení
• rytmické provedení/souhra
• dynamika a vyrovnanost zvuku
• prožití (procítění) stylu/interpretace
• tempo
• volba repertoáru s ohledem na vyspělost orchestru a zařazení do soutěžní třídy
• celkový dojem.
3. Výsledky soutěže sdělí porota po soutěži. Orchestr obdrží od jednotlivých porotců písemné stanovisko ve formě hodnotitelského listu. Porotou dosažené hodnocení je konečné a nelze jej zpochybnit.
4. V soutěži budou uděleny tyto ceny:
vítěz třídy
za provedení povinné skladby
za dirigentský výkon
absolutní vítěz soutěže.
5. Pokud jsou v kategorii méně než 2 orchestry, nemůže být udělena cena „vítěz třídy“.
6. Cenu pro absolutního vítěze získává orchestr, který dosáhl nejvyšší počet bodů bez omezení kategorie.
7. Uděleným bodům budou přiděleny následující přívlastky:
výborný 90,01 – 100 bodů
velmi dobrý 80,01 – 90 bodů
dobrý 70,01 – 80 bodů
uspokojivý 60,01 – 70 bodů
zúčastnil se 60,00 bodů
8. Na základě obdržených bodů budou orchestry zařazeny do:
bronzové pásmo 60,00 - 69,99 bodů
stříbrné pásmo 70,00 - 79,99 bodů
zlaté pásmo 80,00 - 89,99 bodů
zlaté pásmo s vyznamenáním 90,00 - 100 bodů

VI. Ostatní
Pro soutěž bude pořadatelem zajištěno sezení hudebníků, dirigentský pult, notové stojánky a bicí nástroje, které jsou uvedeny v partiturách povinných skladeb.

VII. Další podmínky soutěže
1. Během soutěže jsou všechny orchestry plně k dispozici řídícímu výboru a nemohou se samostatně zavazovat k jiným vystoupením. Případné natáčení soutěžních vystoupení Českým rozhlasem nebo Českou televizí nezakládá nárok na honorářové vyrovnání.
2. Mezinárodní soutěž začíná 5. června a končí 6. června 2015.
3. K organizaci a průběhu soutěže jsou vydány:
• samostatné organizační pokyny:
• dohoda o účasti (na základě písemné přihlášky)
• partitura povinné skladby + orchestrální hlasy
4. Veškerou korespondenci týkající se organizace mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů vede pořadatel, řídící výbor a jeho sekretariát.
5. Program soutěže:
pátek 5. 6. 2015 soutěž orchestrů střední třídy,
sobota 6. 6. 2015 soutěž orchestrů vyšší a nejvyšší třídy,
závěrečný koncert s vyhlášením výsledků soutěže.

Kontaktní adresa:
Dům kultury města Ostravy, a.s.
ul. 28. října 124/2556
709 24 Ostrava
Česká republika

Telefon: (+420) 597 489 111; 265; 296
strakosova@dkv.cz
golova@dkv.cz
www.dkmoas.cz


Přihláška:

XVII. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů OSTRAVA 2015 ve dnech 5. - 6. června 2015
a) střední třída • ANO • NE
b) vyšší třída • ANO • NE
c) nejvyšší třída • ANO • NE

Název orchestru: …………………………….…………………………………..
Adresa:………………………………………………………………………………….
Telefon:…………………………………….…………………………………………..
E-mail:……………………………………..……………………………………………
www:…………………………………....……………………………………………..
Dirigent:……………………………………….………...……………………………
Počet hráčů:………………………….………..……………………………………
Počet účastníků celkem:………………………………………………………
Odpovědný zástupce orchestru:…………..………………………………

Adresa:
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124/2556
709 24 Ostrava
Česká republika

Telefon: 597 489 265; 296; 111
E-mail: golova@dkv.cz; strakosova@dkv.cz
www.dkmoas.cz

Za finanční podpory statutárního města Ostravy !!!

 
XVII. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2015

5. - 6. června 2015 v Domě kultury města Ostravy, a.s., Ostrava, ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury České republiky, Praha
Pořadatel: NIPOS ARTAMA Praha a Dům kultury města Ostravy, a.s.
Záštita: ministr kultury České republiky Mgr. Daniel Herman
1. náměstek primátora statutárního města Ostravy Ing. Lumír Palyza
Přihlášené dechové orchestry

Střední třída
stský orchestr mladých Dolní Benešov
TUTTI ZUŠ Jihlava

Vyšší třída
DO mladých ZUŠ Krnov
DO mladých Jistebník
Harmonie Universitaire de l’INSA de Lyon, Francie
DO Ostrava
Pihalni Orkester Vogrsko

Nejvyšší třída
Májovák Karviná
DO mladých ZUŠ Příbor
DO Tatrovák Příbor
Harmonie Šternberk

Za finanční podpory statutárního města Ostravy !!!

Generačný čas: 9.6728801727295ms, CMS system created by mr.Puetro0