Smernica o členských vkladoch a príspevkoch


 

 

S M E R N I C A

o základných členských vkladoch a členských príspevkoch

 

 

A - Základný členský vklad

 

1)     Základný členský vklad (zápisné) sa stanovuje na sumu 30€

 

2)     Základný členský vklad je nenávratný a člen ho zaplatí iba raz, a to pred prijatím za člena ZDHS,

 

B - Členské príspevky

 

1)      Členské príspevky sa pre členov ZDHS stanovujú takto:

 

a) s počtom do 20 členov                 - 30€ a dobrovoľne viac

 

b) s počtom od 21 do 30 členov        - 40€ a dobrovoľne viac

 

c) s počtom od 31  a viac                 - 50€ a dobrovoľne viac

 

 

2)     Čestní členovia členský príspevok neplatia, ak sa dobrovoľne nerozhodli inak.

 

 

C - Platenie členských príspevkov

 

1)      Členské príspevky platia členovia každoročne vždy najneskôr do 15. februára v danom roku.

 

2)      Základný členský vklad a členské príspevky sa odvádzajú na:

Združenie dychových hudieb Slovenska, Riazanská 87, 831 02 Bratislava

Fio banka, pobočka Záhradnícka 74, Bratislava

číslo účtu: 2900795151/8330    IBAN: SK34 8330 0000 0029 0079 5151,  BIC: FIOZSKBAXXX

VS - variabilný symbol: registračné číslo spolku

KS - konštantný symbol: 0558

SŠ – špecifický symbol: rok, za ktorý sa členský príspevok uhrádza (v tvare rrrr, napr. 2023)

 

3)      Ruší sa Smernica o základných členských vkladoch a členských príspevkoch k 27.4.2015 po 

       záveroch 9. konferencie ZDHS.

 

4)      Táto Smernica o základných členských vkladoch a členských príspevkoch nadobúda účinnosť
       1. januára 2023

 

 

Príkaz na úhradu – vzor na použitie

  (novelizované k 10. 09. 2022)

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Banke:.....................................................                                                                                                        Príkaz na úhradu

Pobočke:................................................                               Dátum splatnosti:..............................................                                     (vzor)

 

 

 

Číslo účtu platiteľa

Kód banky

 

 

 

 

 

 

Mena €

Symboly platieb

Číslo účtu príjemcu

Kód banky

Suma

Variabilný

Konštantný

Špecifický

2900795151
SK34 8330 0000 0029 0079 5151

8330

FIOZSKBAXXX

30,00

Reg. číslo v ZDHS

0558

2023

Doplňujúci údaj banky

 

 

 

Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu

 

 

 

 

 

 

Potrebné udať názov spolku, jednotlivca

DH Prievidžanka

  

..........................................................................................                                      ........................................................................................

Miesto a dátum vystavenia                                                                                                                 Podpisy, pečiatka príkazcu

 

Generačný čas: 11.580944061279ms, CMS system created by mr.Puetro0