Predstavenstvo informuje

 

3. ročník festivalu DH v Predmieri bol pripomienkou 40-ročného kapelníctva Antona Bajzu.

06.09.2012 - Admin

  Nedeľné popoludnie 2. septembra patrilo v Žilinskom kraji 3. ročníku festivalu dychových hudieb venovaný kapelníkovi Jozefovi Bajzovi, a to v obci Predmier, kde už 106 rokov pôsobí dychová hudba Predmierčanka.  Tento festival pred tromi rokmi iniciovala, ako spolok Združenia dychových hudieb Slovenska, DH Predmierčanka spolu s obcou Predmier a v tomto ročníku sa k usporiadateľom pridalo aj Krajské kultúrne stredisko v Žiline. Festivalu som sa na pozvanie za ZDHS zúčastnil aj spolu s predsedom ZDHS Žilinského kraja Ing. Danielom Kolejákom, ktorý na festival priviedol aj svoju dychovú hudbu Tvrdošanku z Tvrdošína na Orave. Festival sa konal na voľnom priestranstve pred športovou halou v areáli základnej školy obce a pred jeho zahájením to vyzeralo, že ho počasie premiestni do športovej haly. Na šťastie sa počasie umúdrilo a vydržalo síce bez slniečka ale aj bez dažďa a v pomerne teplej klíme po celú dobu.

   Otvorenie celého podujatia patrilo moderátorkám, DH Predmierčanke, starostovi obce Ing. Viliamovi Čillíkovi a príhovoru zástupkyne Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Predseda ZDHS ZA kraja p. Koleják sa bohužiaľ na začiatok z technických príčin zdržal na ceste z Oravy a tak sa prihovoril až pri vystúpení Tvrdošanky.

  Festival zahájila DH Predmierčanka, ako hlavný organizátor a predviedla svoj starostlivo naštudovaný program, pripravený aj pre túto príležitosť.  Do svojho programu zaradila okrem obvyklého repertoáru aj klasickú „Jihočeskú polku“ Ladislava Kubeša a gospelovú pieseň „Za mňa i za teba“ známu v úprave Jožka Baláža.

  V závere vystúpenia DH Predmierčanky som bol vyzvaný moderátorkou k príhovoru a odovzdaniu pripravených ocenení pre jednotlivých členov zúčastnených dychových hudieb, ktorí sa svojou zanietenou prácou zaslúžili o udržiavanie a rozvoj tradícií jednotlivých dychových hudieb. Ocenenia pamätnou plaketou ZDHS som odovzdal členom DH Predmierčanky p. Petrovi Bajzovi, ktorý sa stará o výchovu mladej generácie v tejto dychovej hudbe a najstaršiemu členovi DH p. Ladislavovi Kučerovi za cieľavedomú prácu pri zachovaní tradície a rozvoji DH Predmierčanky z Predmiera. Členom DH Hoľazňanky z Plevníka-Drieňového, ktorá oslávila 15. výročie svojho vzniku, kapelníkovi p. Mariánovi Turčánimu a organizačnému vedúcemu p. Pavlovi Delinovi za za cieľavedomú prácu pri zachovaní tradície a rozvoji DH Holazňanky z obce Plevník-Drieňové.Nakoniec členom DH Lieskovanky z Horného Lieskova a to: kapelníkovi p. Ladislavovi Košútovi a starostovi obce a tenoristovi Ing. Andrejovi Tordovi. za cieľavedomú prácu a pomoc pri zachovaní tradície a rozvoji DH Lieskovanky z Horného Lieskova.  

  Po odovzdaní ocenení v závere vystúpenia Predmierčanky nastúpila DH Lieskovanka z Horného Lieskovanka, známa v okolí z organizácie krajských súťaží MDH v podobe Memoriálu Jozefa Baroša a Lieskovského Dychfestu, kde v tomto roku hostila aj DH Túfaranku.  Lieskovanka predviedla svoj štandardný výkon a v jej repertoári sa objavili aj náročnejšie skladby v podobe Slováckeho tanca, ktorý im v rámci dobrej spolupráce prišiel zadirigovať známy dirigent p. Rudolf Pagáč a novinky z minuloročnej AS ZDHS „ Novomestská nota“  Bošáckou polkou, ktorá získala na súťaži 2. miesto a autorstvo patrí p. Marte Kružíkovej, alias Ati Klimovej rodáčke z Považskej Bystrice  v aranžmáne Jána Jamrišku. Vyvážený prejav kapely a dobrý spevácky prejav sestier Košútových Moniky a Gabiky boli u poslucháčov odmenené zaslúženým potleskom.

  Druhú polovinu festivalu otvorila svojim vystúpením DH Hoľazňanka z Plevníka-Drieňového a predviedla výber zo svojho programu, ktorý mala pripravený aj k 15. výročiu svojho vzniku. Hoľazňanka začala svoje vystúpenie pre ňu typickou piesňou „Hoľazne, Hoľazne“ , ktorá spieva o vrchu ktorý sa vypína nad obcou Plevník-Drieňové a je teda aj sídlom tejto dychovej hudby. Ďalej Hoľazňanka predviedla repertoár, ktorý zväčša pochádza z dielne skladateľa a upravovateľa Karola Miškovského a kapelníka Mariána Turčániho. Hoľazňanka sa snaží vo svojich piesňach rozdávať radosť a potešenie pre svojich poslucháčov a divákov.

  Záver vystúpení jednotlivých dychových hudieb tvorila Tvrdošanka z Tvrdošína, ako hosť, ktorú vedie predseda ZDHS Žilinského kraja Ing. Daniel Koleják a ktorá za svojej nedlhej 7 ročnej cesty urobila veľký kus dobrej práce pre dychovú hudbu v Žilinskom kraji a na Slovensku. Od svojho vzniku organizuje festivaly dychových hudieb s názvom „forDYCH“ v Tvrdošíne, ktorý pri svojom 7. ročníku bol aj krajskou súťažou  MDH s právom postupu laureáta na celoštátnu súťaž 2013 v Lednických Rovniach. Laureátom sa stala DH Fatranka zo Žiliny. Tvrdošanka vydala v predminulom roku aj svoj prvý CD nosič s názvom „Zázračným kľúčom“.  Akýmsi dvorným skladateľom Tvrdošanky je p. Pavel Šianský, ktorý pre kapelu píše, aranžuje aj pomáha pri naštudovaní. Do svojho repertoáru zaraďuje však Tvrdošanka aj skladby iných autorov a aj skladby populárneho a tanečného charakteru. Vyvážený prejav Tvrdošanky, dobré hovorené slovo a zrelé spevácke výkony oboch spevákov urobili z tejto kapely popredného účastníka festivalu.

  Záver celého podujatia sa niesol v v spoločnom koncerte všetkých zúčastnených kapiel, kde po úvodnej skladbe koncertu prišlo malé prekvapenie v podobe gratulácií Antonovi Bajzovi k jeho 40. rokom kapelníctva v DH Predmierčanke. Po gratuláciách a prípitku mu zúčastnené orchestre venovali a pozvali si aj zadirigovať polku „Tondovi“ ako práve ušitú pre takúto príležitosť. Za Združenie DH by som chcel týmto popriať Tónkovi Bajzovi veľa síl a spoločenského uznania do ďalších rokov jeho práce a aby sme spolu mohli osláviť i 50-tku jeho kapelníctva a roky ďalšie... Na úplný záver, akoby na rozchodnú, ešte Premierčanka zahrala niekoľko skladieb na počúvanie a konala sa slávnostná recepcia v priestoroch športovej haly.

  Odchádzal som z Predmiera s presvedčením, že dychová hudba v obci a ľudia, ktorí za ňou stoja a majú ju radi nikdy nezostarne aj preto, že si vychováva svoju mladú generáciu a začleňuje ju do svojho kolektívu, čo je určite dobrá cesta pre nepretržitú existenciu dychovej hudby v obci a jej úspešný rozvoj. Preto sa chcem ešte raz za ZDHS poďakovať všetkým organizátorom, Krajskému kultúrnemu stredisku, sponzorom, zúčastneným dychovým hudbám, poslucháčom a v neposlednej rade aj predstavenstvu ZDHS Žilinského kraja, ktoré tu bolo zastúpené. Teším sa opäť na stretnutie v Predmieri v budúcich rokoch.                     (Ján Jamriška – INFO ZDHS)


Atmosféra festivalu v Predmieri zachytená mojim mobilom. Neostrosti prosím prepáčiť, niekedy nestíha....

                                                     

Generačný čas: 18.136978149414ms, CMS system created by mr.Puetro0