Predstavenstvo informuje

 

Vyhlasujeme XIII. ročník medzinárodného festivalu "Dychovky v preši 2013".

31.03.2013 - Admin

Vážený  kapelník

 

Už po trinástykrát spolok dychová hudba Cajlané, Pezinské kultúrne centrum

 a Fanklub dychová hudba Cajlané organizujú tradičný

 Medzinárodný súťažný festival malých dychových hudieb s názvom

 

,,DYCHOVKY  v    PREŠI   2013

 

Ak máte záujem  zúčastniť sa na najväčšom festivale tohto žánru v Slovenskej republike,

vyplňte priloženú prihlášku podľa toho, ktorá  Vám vyhovuje a pošlite na uvedenú adresu.

 

Prosím Vás,

preštudujte si pozorne štatút súťaže - podmienky.

Ak ste v nich nenašli odpoveď na Vašu otázku, kontaktujte nás na:

 t. č. + 421(0)905 342 261 alebo email: fff@rsb.sk

  Pezinok 06. 03. 2013                                                                                                                                 

 
Ďakujem pekne za spoluprácu !

       


Materiály na stiahnutie           - Propozície     - Vyhlásenie     - Projekt        - Prihláška

 XIII. ročník Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb

 

 DYCHOVKY    PREŠI   2013

 


Vyhlasovatelia:              Spolok dychová hudba CAJLANÉ

                                         Pezinské kultúrne centrum

                                         Fanklub dychová hudba Cajlané


Termín:                           9., 10., 11. august / srpen / 2013Odborný garant:            Združenie dychových hudieb Slovenska / ZDHS /
 

Štatút súťaže


1. Poslanie súťaže:

Súťažný festival malých dychových hudieb je vrcholným podujatím v žánri dychovej hudby v Malokarpatskom regióne, ktorého centrom je mesto Pezinok a v celom Bratislavskom kraji. Hlavným cieľom je prezentovať a rozvíjať národnú hudobnú tradíciu a medzinárodnú spoluprácu, prehlbovať tvorivé schopnosti autorov skladieb dychovej hudby, výkonných umelcov. Taktiež napĺňať hrdosť na našu ľudovú kultúru a hudobné umenie. Slúži k podpore umeleckého rastu a pomáha viesť mladú generáciu ku skutočným hodnotám našej hudobnej kultúry, podporuje a šíri nové piesne nášho regiónu, v neposlednom rade prezentuje umeleckú úroveň a výsledky činnosti malých dychových hudieb. Neoddeliteľnou súčasťou je vzájomné spoznávanie sa a rozvíjanie priateľských stykov v profesnej obci priaznivcov dychovej hudby na Slovensku, ale aj výmena skúseností v tomto žánri s okolitými krajinami.

 2. Účasť v súťaži:

Súťaže sa môžu zúčastniť malé dychové orchestre zo Slovenska i zahraničia do 20 členov / dirigent a speváci sa nepočítajú / bez obmedzenia veku a predošlej účasti v tejto súťaži. Povinnosťou je zaradiť do programu jednu pieseň s námetom: „ víno – vinohrad – oberačky “ a jednu skladbu od autora, ktorý je členom ZDHS / napr. A. Hudec, J. Baláž,  J.Jamriška, I. Kopáčik, P. Burica a pod. /

Ďalšou podmienkou je rešpektovať štatút tejto súťaže. Súťaže sa zúčastnia dychové hudby, ktoré budú komisiou vybrané do súťaže.

3. Súťažný program:

Dĺžka programu súťažného vystúpenia každej dychovej hudby je 20 min. čistého času.

Súťažný program by mal mať charakter predstavenia sa, tak ako jednotlivé hudby prichádzajú do styku so svojimi poslucháčmi, odporúčajú sa skladby so spevom a súťažiaca DH môže mať vlastného moderátora. Každá dychová hudba môže do svojho programu zaradiť jednu skladbu na rozohranie / do 3 min. /, ktorá sa nezapočíta do limitu 20 minút a nebude porotou hodnotená.

Nepatrné prekročenie limitu – 1 min. sa bude tolerovať. Každá vybraná DH zašle do 6 týždňov pred konaním súťaže na adresu vyhlasovateľa – organizátora presný program súťaže, charakteristiku DH pre bulletin súťaže. Program a poradie súťaže je možné zmeniť  po dohode s hlavným organizátorom festivalu a predsedom odbornej poroty iba vo výnimočných prípadoch.

4. Hodnotenie súťaže:

Hodnotenie súťaže je  na základe obdržaných bodov

podľa kritérií CISM bodovým hodnotením v pásmach

zlaté s vyznamenaním CUM LAUDE – nad 90 bodov

zlaté – nad 80 bodov

strieborné  - 70 bodov

bronzové – 60 bodov

   
5. Odborná porota:

Komisiu pre výber zúčastnených DH a medzinárodnú odbornú porotu súťaže menuje vyhlasovateľ – organizátor na základe odporúčania ZDHS.
Medzinárodná odborná porota pracuje podľa kritérií CISM a navrhne usporiadateľovi dychové  orchestre a sólistov na udelenie vyhlásených súťažných cien.

6.  V súťaži budú udelené tieto ceny:

1.   Hlavná cena súťaže – 1. miesto

2.   Cena predsedu medzinárodnej poroty – 2. miesto

3.   Cena diváka – 3. miesto

4.   Cena predsedu festivalu

5.   Cena predsedu BSK

6.   Cena primátora mesta Pezinok

7.   Cena za najobľúbenejšiu skladbu

8.   Cena za inštrumentálny výkon

9.   Cena za ženský spev

10. Cena za mužský spev

11. Pamätné listy za účasť

12. Ďalšie ceny podľa rozhodnutia vyhlasovateľov a medzinárodnej odbornej poroty súťaže

7. Hodnotenie dychových orchestrov – REGLEMENT   CISM

7.1. Poradie umiestnenia vyplýva z dosiahnutých bodov.

       Pri rovnosti bodov rozhoduje medzinárodná odborná porota.

       Medzinárodná odborná porota sa zíde bezprostredne pred a po súťaži na poradu.

       Proti rozhodnutiam medzinárodnej poroty niet opravného prostriedku.

7.2. Medzinárodná porota posudzuje prednes podľa nasledujúcich kritérií :

        a/   ladenie a intonácia

        b/   zvuková a hlasová kvalita

        c/   frázovanie a artikulácia

        d/   technické prevedenie

        e/   rytmické prevedenie a súhra

        f/   dynamika a hlasová vyrovnanosť

        g/   štýlové vnímanie a interpretácia

        h/   tempo

        i/    výber skladby v pomere k schopnostiam orchestra

        j/    celkový umelecký dojem

 
7.3. Členovia medzinárodnej poroty udeľujú za každé kritérium maximálne 10 bodov.

         - 10 bodov = s vyznamenaním

         -   9 bodov = veľmi dobrý

         -   8 bodov = dobrý

         -   7 bodov = uspokojivý

         -   6 bodov = neuspokojivý     

   Orchester môže získať maximálne 100 bodov. Dosiahnuté body budú od jednotlivých členov Medzinárodnej odbornej  poroty prenesené na celkovú správu, ktorú pripraví a zverejní predseda poroty. Najvyššie a najnižšie body sa škrtajú. Dosiahnutým bodom sa priraďujú nasledovné predikáty:

      100 – 90,1  =  s vyznamenaním – zlaté pásmo CUM LAUDE

      do 90   =   veľmi dobrý – zlaté pásmo 

      do 80   =   dobrý – strieborné pásmo

      do 70   =   uspokojivý – bronzové pásmo

      do 60   =   za účasť – za účasť

      pozn.:    desatinné miesta sa nezaokrúhľujú.


7.4. Absolútnym víťazom sa stáva dychová hudba, ktorá dosiahne v súťaži najväčší počet bodov.  

       Táto dychová hudba bude pozvaná v tomto roku na vinobranie do Pezinka.


7.5. Vystúpenie každého orchestra bude hodnotené medzinárodnou odbornou porotou.

       Hodnotenie je otvorené a to ihneď po vystúpení.   .

8. Ekonomické podmienky:

Ekonomické zabezpečenie účasti na súťaži sa rieši u domácich dychových hudieb tak, že dopravu do 80 km si vybraná DH hradí sama. Doprava DH vo vzdialenosti nad 80 km sa bude riešiť vopred písomnou dohodou s organizátorom súťaže s tým, že časť nákladov hradí organizátor a časť daná dychová hudba. Organizátor hradí stravovanie – občerstvenie. Pre zahraničné dychové hudby budú riešené podrobnosti v zmluve o účasti. Účasť pre prihlásené a nominované DH je záväzná a nemožno ju zrušiť. V prípade, že by sa tak stalo, má vyhlasovateľ a organizátor právo požadovať od danej DH finančnú úhradu nákladov vynaložených na výdavky zavinené jeho neúčasťou.

Ak si jednotlivá DH so sebou privezie svojich priateľov, priaznivcov, musia vopred nahlásiť ich počet, aby organizátor pre nich mohol zabezpečiť vstupenky na festival, ktoré si zakúpia a ktoré sú potrebné pri výdaji hlasovacích lístkov pre divácke hlasovanie. Dávame na zváženie dychovým hudbám, že by sa mohli priatelia, priaznivci finančne podieľať i na ich doprave na festival.

9. Zvláštne ustanovenia:

K organizovaniu a priebehu celej súťaže sa vydávajú:

a/ Štatút súťaže

b/ Zápisnica o rozhodnutí výberovej komisie o účasti DH

c/ Dohoda – zmluva o účasti vybraných DH

d/ Všeobecné pokyny

e/ Propagačné materiály, plagáty, pozvánky a bulletiny

f/ CD s foto

g/ DVD

10. Iné záväzné pokyny:

Počas celého priebehu podujatia sú všetky zúčastnené dychové hudby k dispozícii usporiadateľom a môžu byť požiadané o propagačné sprievodné vystúpenia v mieste konania a v blízkom okolí ako i účinkovanie na večernom koncerte podľa programu, ktorý je neoddeliteľnou časťou tohto súťažného festivalu.

V prípade natáčania  vystúpenia orchestrov v rámci festivalu pre rozhlas a televíziu je organizátor viazaný súhlasom výkonných umelcov s natáčaním bez nároku na honorár iba pre nekomerčné použitie.

Všetku korešpondenciu týkajúcu sa súťažného festivalu posielajte na nižšie uvedenú adresu, ktorú vedie predseda spolku DH Cajlané, hlavný organizátor.

 František Féder, Farská 7, 902 01 Pezinok, mob. +421(0) 905 342 261, email: fff@rsb.sk

 


 

Spolok dychová hudba CAJLANÉ

Pezinské kultúrne centrum a Fanklub DH CAJLANÉ

V Y  H  L  A  S U J  Ú


XIII. ročník Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb


D Y C H O V K Y   v    P R E Š I      2 0 1 3


9., 10., 11.  august / srpen  2013

 
Prihlášky a výber dychových hudieb:


Domáce i zahraničné dychové hudby, ktoré prejavia záujem o účasť na XIII. ročníku súťaže

 ,,Dychovky v Preši  2013,,

 pošlú svoju prihlášku na adresu:

 predseda festivalu

p. František Féder

ul. Farská 7

902 01 Pezinok, Slovakia

Do 1. mája / května / 2013

/ termín dodržať !!! /

 

Dychové hudby dostanú vyrozumenie o výsledku výberového konania do 20. mája / května / 2013.

Vyhlasovatelia - organizátori súťaže veria, že sa im za pomoci všetkých, ktorí majú dychovú hudbu radi,

 podarí opäť prilákať do mesta Pezinok nielen dobré kapely, ale i stovky poslucháčov.

 Nech druhá augustová / srpnová /  nedeľa tohto roku je stretnutím všetkých, ktorí majú dychovú hudbu v srdci.

 Dychová hudba bola, je a bude potrebná vždy !


 

XIII. ročník Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb

 

„D Y C H O V K Y    v     P R E Š I     2 0 1 3“

Projekt

Tradičný, vysoko uznávaný a populárny Medzinárodný súťažný festival malých dychových hudieb s originálnym názvom ,,Dychovky v Preši“ je organizovaný od roku 2000 každý rok v Pezinku. 

XIII.ročník sa uskutoční 9.,10.,11.augusta 2013.Počas tohto ročníka si pripomenieme 105.výročie narodenia  a 20. výročie úmrtia nášho rodáka, hudobného skladateľa, pedagóga a národného umelca Eugena Suchoňa.

Tento rok za účasti dychových hudieb zo 4 slovenských krajov, Česka, Maďarska, Rakúska, Švajčiarska.

 

Zámer

Súťažný festival malých dychových hudieb je vrcholným podujatím v žánri dychovej hudby v Malokarpatskom regióne, ktorého centrom je mesto Pezinok a v celom Bratislavskom kraji a je najväčší na Slovensku. Hlavným cieľom je prezentovať a rozvíjať národnú hudobnú tradíciu a medzinárodnú spoluprácu, prehlbovať tvorivé schopnosti autorov skladieb dychovej hudby, výkonných umelcov. Taktiež napĺňať hrdosť na našu ľudovú kultúru a hudobné umenie, pomáhať viesť mladú generáciu ku skutočným hodnotám našej hudobnej kultúry, podporovať a šíriť nové piesne nášho regiónu, v neposlednom rade prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti malých dychových hudieb. Neoddeliteľnou súčasťou je vzájomné spoznávanie sa a rozvíjanie priateľských stykov v profesnej obci priaznivcov dychovej hudby na Slovensku, ale aj výmena skúseností v tomto žánri s okolitými krajinami v Európe.

 

Termín    9.,10.,11. august  2013    Miesto  Krušičova kúria, Centrum mesta, Zámocký park

                 

Odborný gestor           Združenie dychových hudieb Slovenska / ZDHS/

Hlavný sponzor           Mesto Pezinok 

Gestor festivalu           Mgr. Oliver Solga – primátor mesta Pezinok

Predseda festivalu       František Féder – predseda spolku dychová hudba Cajlané,

                                          predseda kultúrnej komisie pri MsZ a tajom. Bratisl. kraja ZDHS

Hlavní organizátori:   Spolok dychová hudba Cajlané a Pezinské kultúrne centrum

Spoluorganizátori:     Fanklub dychovej hudby Cajlané

 

Prípravný výbor

Ing. Miloš  Andel             -  viceprimátor mesta Pezinok

Ing.Ingrid Noskovičová    – riaditeľka Pezinského kultúrneho centra

Ing. Peter Feder                -  člen dychovej hudby Cajlané

Mgr.Regina Guštafíková  – členka Fanklubu dychovej hudby Cajlané

Martin Kovačovský          – člen Fanklubu dychovej hudby Cajlané

 

Kontakt

František Féder  tel. +421 (0) 905 342 261

Spolok dychová hudba Cajlané    email: fff@rsb.sk    Farská 7, 902 01 Pezinok  bank.spoj.: VÚB Pezinok, č.ú.: 2972944953/0200     Slovakia,   IČO: 31871160


 

Z á v ä z n á   p r i h l á š k a    č.    1.

 

na XIII. ročník Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb

 

D Y C H O V K Y      P R E Š I      2013

 

  1. Názov  dychovej hudby:  ..................................................................................

 

  1. Umelecký vedúci :                      ..................................................................................

 

  1. Dirigent:                                     ..................................................................................

 

  1. Organizačný vedúci:                  .................................................................................

 

  1. Kontaktná adresa:                      ....................................................................................                                          

 

  1. Telefón:                                     ....................................................................................

 

  1. Fax, email :                                ...................................................................................

 

  1. Počet členov, ktorí sa zúčastnia:  muzikanti:  ........................................     speváci:  ............... speváčky:  ........................

 

                                                                           vodič:  ........................................

 

Horeuvedená dychová hudba sa záväzne prihlasuje na XIII. ročník

Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb

,,Dychovky v Preši  2013“

 ktorý sa uskutoční v dňoch  9., 10., 11.  august / srpen /   2013 v Pezinku.

Dychová hudba sa zúčastní hlavného programu – súťaže, ktorý sa koná v nedeľu

11. augusta / srpna / 2013 v Pezinku.

Prehlasujeme, že sme oboznámení so štatútom súťaže, berieme na vedomie ustanovenia uvedené v štatúte súťaže a súhlasíme s ním vo všetkých bodoch, na základe čoho túto prihlášku podpisujeme.

 Kópiu prosím potvrdiť a obratom poslať na adresu:

 František Féder, Farská 7, 902 01 Pezinok

Tel. č. +421 (0)905 342 261, e-mail fff@rsb.sk

   

    zodpovedný vedúci prihlásenej dychovej hudby

                                                    

Generačný čas: 26.033878326416ms, CMS system created by mr.Puetro0