Predstavenstvo informuje

 

Celoštátna súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb "Hečkova Súča 2010"

08.06.2010 - Admin

        Celoštátna súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb bola vyhlásená Národným osvetovým centrom už v roku 2009 a pre účastníkov súťaže boli stanovené dve kategórie a to detská s so stanoveným priemerným vekom do 17 rokov a maximálnym vekom 21 rokov a mládežnícka so stanoveným priemerným vekom 25 rokov a maximálnym vekom 35 rokov. V roku 2009 boli stanovené povinné skladby pre jednotlivé kategórie  a to pre detskú polka A. Hudeca "Detská polka" a mládežnícku "Veselica veselá" od Jana Pöschla v úprave Miloslava Hlaváčka, prestavujúce priemernú obťažnosť jednotlivých kategórií. Do súťaže sa k stanovenému termínu prihlásilo celkom 9 orchestrov mladých a to: 5 detských: novovzniknutý orchester FOR BRATISLAVA z Devínskej Novej Vsi, DDH R. Hečku z Dolnej Súče, DDH Hradišťanka z Hradišťa pri Partizánskom, DDH Maguranka Junior z Kanianky a hosť z Moravy DDH Morava zo ZUŠ v Hulíne. 4 mládežnícke: MLDH Bánovčanka z Bánova, MLDH Topoľanček z Topoľčianok, MLDH Prakovčanka z Prakoviec a domáca MLDH Drotári z Dolnej Súče. Prihlásené súťažiace dychové hudby zastupovali kraje: Bratislavský, Nitriansky, Košický a Trenčiansky. Ostatné kraje zastúpené neboli. Zahraničná detská dychová hudba, na Súči už dobre známa DDH Morava zo ZUŠ Hulín bola akýmsi porovnávacím meradlom úrovne tejto kategórie u nás a na blízkej Morave, čo určite prispelo aj k objektivite celej súťaže. Celá súťaž bola zahájená 22.5.2010 v kinosále kultúrneho domu príhovorom starostu obce Mariána Vaska a riaditeľom KSF NOC Mgr. Jozefom Buričom. V porote zasadli známe tváre tejto súťaže a to Mgr. Adam Hudec ako predseda, Ikov Kopáčik  a Ludvík Soukup ako členovia a predseda ZDHS Ján Jamriška ako tajomník poroty. Súťažný program moderovala Mgr. Miroslava Kozárová z MLDH Bánovčanka.  O organizáciu a potrebné zabezpečenie sa staralo Trenčianske osvetové stredisko a obec Dolná Súča. V dopoludňajších hodinách prebehli súťažné vystúpenia piatich detských dychových hudieb, kde síce došlo čiastočne k narušeniu harmonogramu, ale bez vplyvu na celkový priebeh súťaže dňa. V odpoludňajších hodinách nastúpili k súťaži 4 mládežnícke dychové orchestre včas a harmonogram bol dodržaný.  Nasledoval aj hodnotiaci seminár za prítomnosti širokého spektra záujemcov z jednotlivých dychových hudieb v kinosále KD. Časť orchestrov sa zúčastnila koncertovania na určených miestach v obci aj mimo. Po vystúpeniach určených orchestrov v okolitých obciach a večeri všetkých účastníkov bol v spoločenskej sále KD 1. malý galaprogram v ktorom vystúpili prevažne detské dychové hudby FOR BRATISLAVA, MORAVA  z Hulína  a v zábavnej časti mládežnícke DH Drotári, Topoľanček a Bánovčanka. Celú súťaž bola nahraná naživo na nosiče firmou MIKMIX  z Bošáce, ktorá sa aj celú dobu starala o kvalitu zvuku orchestrov.

       Druhý deň sa niesol v znamení prípravy na monster koncert  a vystúpení na druhom Galaprograme na pódiu na námestí obce. Po skúške na určené spoločné skladby monster koncertu v spoločenskej sále DK sa konalo krátke prijatie u starostu obce, kde sa účastníci zapísali do kroniky obce a odniesli si malé upomienkové predmety. Pohotová moderátorka Mirka Kozárová s invenciu jej vlastnou sa na záver prijatia prezentovala celkom čerstvou básňou o tomto podujatí na Súči a zožala obdivný potlesk prítomných. V nasledujúcom Galaprograme vystúpila DH Prakovčanka, DDH R. Hečka z Dolnej Súče a na záver laureát súťaže mládežnícka dychová hudba BÁNOVČANKA z Bánova. V priebehu galaprogramu boli odovzdané diplomy za umiestnenia v pásmach podľa kritérií CISM všetkým DH a v ďalšom vstupe Osobitné ocenenia poroty. Tieto Vám prinášame na záver tohto textu vo formáte PDF aj na možné stiahnutie. Novosťou v udeľovaní cien bolo obnovené udelenie ocenenia "CENA MILANA JEŠKA" ktorá bola stanovená na počesť človeka, ktorý dal podnet k vzniku tejto celoštátnej súťaže v tej dobe známej ako "Podtatranský festival" vo Svite. Túto cenu si odniesla MLDH Bánovčanka, Tiež svoju cenu prezentoval Trenčiansky samosprávny kraj  a túto si odniesol nádejný 11 ročný hráč na Es klarinet  z DDH R. Hečku z Dolnej Súče. Po prvý raz  bola prezentovaná aj Cena predsedu ZDHS a túto si za tvorivú spoluprácu s dychovými orchestrami odniesla DDH Morava so ZUŠ v Hulíne CZ. Na skvelom záverečnom vystúpení Bánovčanky zakončili usporiadatelia toto vydarené podujatie spoločným koncertom a to DDH predvedením svojej povinnej skladby, MLDH predvedením zasa svojej povinnej skladby a všetci spoločne predvedením skladby v inštrumentácii R. Hečka - Okolo Súče aj s typickým spevom na Súči známych dvojičiek Moniky a Gabiky Michálikových a Prvým pochodom nestora Slovenskej DH Karola Pádivého, ktorému sa vraví aj Slovenský.  Do svojich domovov sa určite vracali všetci súťažiaci s pocitom spokojnosti a novými dojmami z dobre zorganizovaného podujatia, obohatení o nové kontakty, skúsenosti a ciele do ďalšieho stretnutia o dva roky na tomto istom mieste. Je potrebné sa v závere mojich postrehov poďakovať za úspešný priebeh celého náročného podujatia najmä obci Dolná Súča a starostovi Mariánovi Vaskovi, Trenčianskemu osvetovému stredisku a jeho riaditeľovi Vladimírovi Zvalenému, Ministerstvu kultúry za grantovú podporu a Trenčianskemu samosprávnemu kraju za morálnu a aj grantovú podporu tohto podujatia mládeže.  Takže do videnia opäť v Dolnej Súči v roku 2012.               (Ján Jamriška - tajomník poroty)   

Materiály s priebehu a výsledky Celoštátnej súťaže a prehliadky DDH a MLDH - Dolná Súča 2010.

Pozvánka na súťaž  Harmonogramsúťaže   Výsledková listina DDH   Výsledková listina MLDH   Osobitné ceny súťaže

Postrehy z atmosféry podujatia v obrazoch.

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Generačný čas: 12.267112731934ms, CMS system created by mr.Puetro0