Predstavenstvo informuje

 

Bol vyhlásený XII. ročník medzinárodného festivalu "Dychovky v preši" 2012

26.03.2012 - Admin


V dňoch 17 - 198. 8. sa uskutočnil trojdňový medzinárodný súťažný festival malých dychových hudieb "DYCHOVKY V PREŠI 2012".

Skôr, ako Vám z tohto významného podujatia Združenia Dychových hudieb Slovenska Bratislavského kraja prinesieme postrehy a komentáre zverejňujeme výsledky súťaže, ako nám ich zaslal predseda festivalu p. František Féder.

Tu si môžete prehliadnuť a stiahnuť aj bulletin súťaže DVP 2012.

 

Bulletin súťaže Dychovky v preši 2012 v PDF - je väčší súbor a preto dlhšie naťahuje na čítanie...

 

Výsledky z XII. ročníka

 

 

Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudie

 

Dychovky v Preši  2012

 

1.  Zúčastnené dychové hudby:

 

 

      DH  Šarfianka  SK ,
      DH  Veselá muzika z Ratíškovic CZ,
      DH  Krásinka  SK,
      DH  Svatobořáci  CZ,
      DH  Senčanka  SK,
      DH  Horavanka  A

 2.  Menovaná porota pracovala v tomto zložení:

     Adam Hudec               -  predseda poroty – hudobný skladateľ a čestný predseda ZDHS

     Antonín Pavluš           -  člen  -  hud. skladateľ, zakladateľ DH Mistříňanka

     Michal  Galovec          -  člen -  dlhoročný dirigent Posádkovej hudby Bratislava

     Ingrid  Noskovičová   -  tajomník – riaditeľka Pezinského kultúrneho centra

 3.  Súťaž prebiehala podľa platných kritérií CISM a všetkým súťažiacim známych propozícií – štatútu súťaže.

     V žiadnom prípade neprišlo k ich porušeniu.

 4.  Porota rozhodla na základe obdŕžaných bodov a DH  zaradila do jednotlivých pásiem nasledovne:

    Zlaté pásmo C. LAUDE       -   DH  Svatobořáci   CZ     počet  bodov  93,33

                                                -   DH  Krásinka        SK     počet  bodov  92,33

    Zlaté pásmo                        -   DH  Senčanka       SK      počet  bodov  83,66               

    Strieborné pásmo               -   DH  Horavanka      A          počet bodov  77,66

                                                -   DH  Veselá muzika z Ratíškovic  CZ   počet bodov  75,33

                                                -   DH  Šarfianka     SK         počet  bodov  73,66                                               

5.  Ďalej porota rozhodla podľa propozícií – štatútu súťaže o udelení nasledujúcich ocenení:

            Cena za mužský spev:      p. Karol Baniš a Michal Čechovský z DH Krásinka  SK                                               

            Cena za ženský spev:        p. Ľudmila a Alena Valčuhové z DH Svatobořáci     CZ                                    

            Cena za inštrumentálny výkon:   p. Jakub  Bariš    DH   Krásinka  SK                                                                               

            Cena predsedu festivalu:    DH  Horavanka                                 

            Cena predsedu BSK :         DH Veselá muzika z Ratíškovic   CZ       

Cena predsedu medzinár. poroty:  Za dlhoročné dielo Jozef Novák z Veselej  muziky z Ratíškovic  CZ     

Cena primátora mesta :    DH Šarfianka   SK

Hlavná cena súťaže – 1. miesto :  DH Svatobořáci  CZ

 

 

6.  Tento festival je výnimočný aj tým, že súťažiace DH  hodnotia aj prítomní diváci. Toto hodnotenie je nasledovné:

Hlasy o cenu diváka:     

6. poradie 21  hlasov  -  DH  Veselá muzika z Ratíškovic  CZ

5. poradie 27  hlasov  -  DH  Horavanka  A

4. poradie 36  hlasov  -  DH   Krásinka   SK

3. poradie 41  hlasov  -  DH   Šarfianka  SK

2. poradie 43  hlasov  -  DH   Senčanka  SK


Cena diváka:  1. poradie 91  hlasov  -  DH  Svatobořáci   CZ                        

Hlasy o najobľúbenejšiu skladbu festivalu:


6. poradie 23  hlasov  -  skladba – Na vojnu  -  DH  Veselá muzika z Ratíškovic  CZ

5. poradie 28  hlasov  -  skladba – Křepická polka  -  DH  Horavanka  A

4. poradie 39  hlasov  -  skladba -  Bíle vínko  -  DH Šarfianka  SK

3. poradie 47  hlasov  -  skladba -  Škoda je ťa má milá  -  DH  Krásinka  SK

2. poradie 57  hlasov  -  skladba -  Ej, když jsem já šel  -  DH Svatobořáci  CZ


Cena za najobľúbenejšiu skladbu:

1. poradie 58 hlasov - skladba - Kde se láska skrývá  -  DH  Senčanka  SK                                                  

7. Hostia:

DH  Šenkvičanka  SK, DH Svätojurská kapela  SK, DH Grinavanka  SK, DH  Cajlané  SK,

DH Neuhengstett D, DH Maguranka  SK, Mažoretky TINA Bratislava SK.                                                                                                       

Pezinok   19. 8. 2012                                              predseda festivalu   František Féder


 Ohlasy na 12. ročník medzinárodného festivalu "Dychovky v Preši"  z časopisu PEZINČAN a ilustračné foto

 Náš festival.

Pripravili sme si trojdňový program pestrý slova a hudby,
čo vysoko posúdil každý človek súdny.
Kostýmy a aj piesne od výmyslu pestré boli,
hralo sa všade, na uliciach i na nádvorí.
Vy, čo ste tu boli mi to potvrdíte
a vy čo ste tam neboli?
Na budúce prídite.


Základ nádhernej tradície tohto festivalu dychových hudieb v Pezinku položila dychová hudba Cajlané, ktorá si 13. augusta 2012 pripomenula 21. výročie svojho založenia.
V priebehu dvanástich ročníkov festivalu sa postupne predstavili dychové orchestre nielen z Bratislavského regiónu, ale aj z Čiech, Rakúska, Nemecka, Poľska, Maďarska a zo Slovenska, ba dokonca jeden súbor z Izraela.
Spolu vystúpilo 134 orchestrov, takmer 2.650 muzikantov a 9.820 poslucháčov.
Zmyslom tohto festivalu je ponúknuť poslucháčom zrozumiteľné melódie a slová piesní často v ľudových úpravách súčasných skladateľov.
Na týchto festivaloch vznikalo, vzniká a bude vznikať čestné priateľstvo medzi muzikantmi, skladateľmi a poslucháčmi dychovej hudby, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou našej národnej kultúry.
Vždy bol tento festival príjemný, tak tomu bolo i na dvanástom ročníku.
Veď tam, kde vyhráva muzika, tam, kde sa spieva, tam kde sa stretávajú kamaráti, priatelia rok čo rok, totiž iba tam môže byť príjemne.
Pezinský festival je súťažný. Snáď preto sa naň muzikanti tak tešia a do nášho mesta radi chodia.
Svojim obsadením sa festival ,,Dychovky v Preši,, postupne stal najvýraznejší v rámci regiónu a najväčší na Slovensku.
Som veľmi rád, že práve naše mesto každoročne víta hostí – hudobníkov,
ktorí svojím umením obdarúvajú druhých a  reprezentujú našu krásnu zem tým najlepším spôsobom - hudbou.
Mnohé hosťujúce orchestre festivalu ,,Dychovky v Preši,, hudobní skladatelia
spolupracujú s dychovými hudbami v celej Európe, kde si ich všade veľmi vážia a cenia.
Na organizácii a zaistení celého festivalu ,,Dychovky v Preši,, sa každoročne podieľa Pezinské kultúrne centrum, mesto Pezinok, Bratislavský samosprávny kraj, podnikatelia z Pezinka a okolia, avšak najväčšiu ťarchu a zodpovednosť za podujatie má na pleciach spolok dychová hudba Cajlané a najmä pán František Féder.

Úprimná vďaka Vám! 

 

Spolok dychová hudba CAJLANÉ

Pezinské kultúrne centrum a Fanklub DH CAJLANÉ


V Y  H  L  A  S U J  Ú

 XII. ročník Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb


D Y C H O V K Y   v    P R E Š I

17., 18., 19.  august  / srpen  / 2012

  

Prihlášky a výber dychových hudieb:


Domáce i zahraničné dychové hudby, ktoré prejavia záujem o účasť na XII. ročníku súťaže

 ,,Dychovky v Preši  2012“

pošlú svoju prihlášku na adresu:

predseda festivalu

p. František Féder

 Farská 7

902 01 Pezinok, Slovakia

do 10. mája / května / 2012

/ termín dodržať !!! /


Dychové hudby dostanú vyrozumenie o výsledku výberového konania do 20. mája / května / 2012.

Vyhlasovatelia - organizátori súťaže veria, že sa im za pomoci všetkých, ktorí majú dychovú hudbu radi,

 podarí opäť prilákať do mesta Pezinok nielen dobré kapely, ale i stovky poslucháčov.

Nech tretia augustová / srpnová /  nedeľa tohto roku je stretnutím všetkých, ktorí majú dychovú hudbu v srdci.


Dychová hudba bola, je a bude potrebná vždy !


XII. ročník Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb  

„ D Y C H O V K Y    v     P R E Š I “
 

Projekt

Tradičný, vysoko uznávaný a populárny Medzinárodný súťažný festival malých dychových hudieb s originálnym názvom ,,Dychovky v Preši“ je organizovaný od roku 2000 každý rok v Pezinku.   

XII. ročník sa uskutoční 17., 18., 19. augusta 2012 za účasti dychových hudieb zo 4 slovenských krajov, Česka, Maďarska, Rakúska, Švajčiarska a Nemecka.

Zámer 

Súťažný festival malých dychových hudieb je vrcholným podujatím v žánri dychovej hudby v Malokarpatskom regióne, ktorého centrom je mesto Pezinok a v celom Bratislavskom kraji. Hlavným cieľom je prezentovať a rozvíjať národnú hudobnú tradíciu a medzinárodnú spoluprácu, prehlbovať tvorivé schopnosti autorov skladieb dychovej hudby, výkonných umelcov. Taktiež napĺňať hrdosť na našu ľudovú kultúru a hudobné umenie, pomáhať viesť mladú generáciu ku skutočným hodnotám našej hudobnej kultúry, podporovať a šíriť nové piesne nášho regiónu, v neposlednom rade prezentovať umeleckú úroveň a 

výsledky činnosti malých dychových hudieb. Neoddeliteľnou súčasťou je vzájomné spoznávanie sa a rozvíjanie priateľských stykov v profesijnej obci priaznivcov dychovej hudby na Slovensku, ale aj výmena skúseností v tomto žánri s okolitými krajinami v Európe. 

Termín                        17., 18., 19. august / srpen / 2012     

Miesto                          Krušičova kúria, centrum mesta, Amfiteáter 

Odborný gestor           Združenie dychových hudieb Slovenska / ZDHS/ 

Hlavný sponzor           Mesto Pezinok 

Gestor festivalu           Mgr. Oliver Solga – primátor mesta Pezinok 

Predseda festivalu      František Féder – predseda spolku DH Cajlané, predseda kultúrnej komisie pri MsZ,                                                                      tajomník Bratislavského kraja ZDHS

Hlavní organizátori:   Spolok DH Cajlané, Pezinské kultúrne centrum
Spoluorganizátori:     Fanklub DH Cajlané,  

Prípravný výbor
Ing. Miloš Andel                - viceprimátor mesta Pezinok

Ing.Ingrid Noskovičová     - riaditeľka Pezinského kultúrneho centra

Ing. Peter Feder                - člen DH Cajlané

Mgr.Regina Guštafíková   - členka Fanklubu DH Cajlané

Martin Kovačovský            - člen Fanklubu DH Cajlané
 

Kontakt

František Féder                                                            tel. +421 (0) 905 342 261

Spolok DH Cajlané  IČO: 31871160                             email: fff@rsb.sk

Farská 7, 902 01 Pezinok Slovakia                              bank. spoj.: VÚB Pezinok, č.ú.: 2972944953/0200


Potrebné dokumenty na stiahnutie: 

           Propozície Medzinárodnej súťaže "Dychovky v preši" 2012

         Prihláška Medzinárodnej súťaže "Dychovky v preši" 2012 - formulár na vyplnenie

           Vyhlásenie súťaže a ciele a zámer súťaže, organizátori - na stiahnutie


 

Generačný čas: 19.696950912476ms, CMS system created by mr.Puetro0