Predstavenstvo informuje

 

Uskutočnila sa Celoštátna súťaž a prehliadka DDH a MLDH "Hečkova Súča 2012"

05.06.2012 - Admin

Prvú júnovú sobotu 2.6.2012 sa uskutočnila Celoštátna súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb v Dolnej Súči.  Vyhlasovateľom súťaže a prehliadky dychových hudieb bolo Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Odbornými garantmi boli Národné osvetové centrum a Združenie dychových hudieb Slovenska. Realizátormi a organizátormi boli: Trenčianske osvetové stredisko, Obecný úrad a Základná škola v Dolnej Súči. Celoštátna súťaž a prehliadka sa konala v spolupráci s obcou Dolná Súča a bola aj súčasťou 40. výročia festivalu dychových hudieb –  "Hečkova Súča 2012" .

Celoštátna súťaž a prehliadka bola vyhlásená ešte v roku 2011. Súťaže sa mohli zúčastniť detské a mládežnícke dychové hudby zo Slovenska a blízkeho zahraničia. Ako už bolo avizované, súťaž bola rozdelená na dve kategórie. Detskej súťaže sa mohli zúčastniť DH s priemerným vekom do 17 rokov, pričom členom súboru nemohol byť hudobník s vyšším vekom ako 21 rokov. Mládežnícke DH mali pre najstaršieho člena vekovú hranicu do 35 rokov a priemerný vek 25 rokov. Tento rok sa detskej súťaže zúčastnilo až 7 detských dychových telies. Mládežníckej súťaže sa zúčastnili 4 dychové orchestre. Hlavným cieľom celej súťaže bolo prezentovať umeleckú úroveň a výsledky detských a mládežníckych dychových hudieb, podpora a vzájomné spoznávanie sa mladých hudobníkov a rozvoj priateľských vzťahov priaznivcov dychovej hudby. Pre všetkých zúčastnených umeleckých vedúcich bola hlavným cieľom predovšetkým výmena skúseností v práci s mladými adeptmi.

Povinnou skladbou pre detské dychové hudby bola kompozícia známeho slovenského skladateľa Karola Pádivého - Dve ľudové piesne. Povinnou skladbou pre mládežnícke dychové orchestrov bola kompozícia  Jána Jamrišku - Balada pre Martinku.

Predsedom poroty bol známy hudobný skladateľ a čestný predseda ZDHS Mgr. Adam Hudec. Ďalšími členmi poroty boli: p. Jiři Novotný – dirigent, pedagóg a dlhoročný umelecký vedúci DOM Košice, p. Ludvik Soukup – bývalý dirigent a veliteľ vojenskej hudby v Trenčíne a pedagóg na ZUŠ K. Pádivého v TN a napokon p. Libor Mikl – hudobný skladateľ, pedagóg, riaditeľ ZUŠ Morava Zlín, dirigent a organizátor úspešného festivalu „Valašské setkání“. Tajomníkom poroty bol p. Ján Jamriška – hudobný skladateľ a súčasný výkonný tajomník ZDHS.

Súťaž zahájil príhovor moderátorky Jarky Kohútovej, ktorá privítala organizátorov, hostí aj zúčastnené dychové hudby. Pred samotným začiatkom súťaže vystúpili so svojimi príhovormi Ing. Pavol Kvasnica – starosta obce Dolná Súča a Mgr. Jozef Burič – riaditeľ sekcie osvetovej činnosti, ktorý súťaž aj otvoril.

Ako prvá sa na pódiu Kultúrneho domu predstavila domáca Detská dychová hudba Rudolfa Hečka Dolná Súča. Diváci si okrem povinnej skladby mohli vypočuť polku Venovaná od A. Žváčka, Trumpetovú polku od L. Kubeša kde sólistami boli J. Bariš a M. Ondrišák. Ďalej nasledovalo sólo pre klarinety od Z. Gurského Kosí bratři, kde sa predviedli  J. Michalík a M. Holček. Po slowrocku „Žádam víc“ si Zmes ľudových piesní zaspievali sestry Obdržalové a dievčenská spevácka skupina a poslednou skladbou bol Detský rock od Adama Hudeca. Druhou súťažiacou bola Detská dychová hudba Brodzany. Táto DH súťažila so skladbami: Trič – trač polka od Johanna Straussa, Smutný klaun od Ikova Kopáčika, kde sólo na flaute zahrala K. Čangelová. Nasledoval Tanec zvončekov od Andreja Lieskovského, One Moment the Time v podaní speváčky B. Hamadovej. Ivuška od A. Bucharova a Detský rock od Adama Hudeca. V poradí treťou súťažiacou kapelou bola Detská dychová hudba Maguranka Junior pri ZUŠ Bojnice. Na začiatku súťaže sa predstavili piesňou Jesus Christ Superstar, ktorú zaspievala V. Pišová, po povinnej skladbe nasledovala W. Houston v podaní desaťročnej J. Kramárovej. Ďalej si M. Bulíková a L. Balážová zahrali Zamilované klarinety. R. D. Kúdelka zaspieval pieseň od E. Johna. Predposlednou skladbou bolo Trompeten mambo. Sólo hrali P. Horváth a M. Žubor. Nakoniec zahrala Maguranka Detský dixie pochod od Adama Hudeca.  Detská dychová hudba Hradišťanka v poradí ďalšia zahrala skladby: Intrádu dvorného skladateľa Ikova Kopáčika, Symfóniu č. 9 od A. Dvořáka, Hallelujah (J. Cohen), Dance Mix od Lady Gaga a Slovenské mamičky v úprave A. Hudeca. Zahraničný hosť z neďalekých Čiech DO Morava pri ZUŠ Hulín sa predstavil skladbami: Nabucco od Verdiho, Romancou pre krídlovku od J. Vejvodu, ďalej V tem Kyjově na rohu (J. Slabáka), po povinnej skladbe nasledoval E. Presley a napokon Zmes piesní Karla Hašlera.

Tohtoročnej súťaže sa zúčastnila aj veľmi mladá, ani nie rok založená Detská dychová hudba Rosička z Bánova. Súťaž zahájila povinnou skladbou, nasledoval Detský valčík od A. Hudeca, Ľudová polka Padá rosička, Kamarát od J. Jamrišku, Detská samba a pochodová pieseň Na jeseň. Ich vystúpenie moderovala najmladšia „Mrchaňa“ Zuzka. Kozárová. Záverečnou v kategórií detských dychových hudieb bola tiež novovzniknutá Detská DH pri ZUŠ Nová Baňa. Súťaž začala Pochodom od Pádivého, pokračovala Rodnou dedinou, v spracovaní Ernesta Kntoteka, ľudovou piesňou Pod našima okny od aranžéra Kamenického, nasledovala Baňa, Baňa v spracovaní P. Šianského. Piatou skladbou v poradí bola peruánska ľudová Cinco de Mayo, a po povinnej skladbe Detská Samba od A. Hudeca.

Po súťaži detských dychových hudieb nasledoval obed, krátka prestávka, porada porotcov a súťaž druhej kategórie mládežníckych orchestrov sa presunula na kryté pódium pred Kultúrny dom. Dážď síce visel len na vlásku, ale počasie sa nakoniec umúdrilo a krátko pršalo len pri vystúpení DH Bánovčanka.

V súťaži mládežníckych DH vystúpila ako prvá Mládežnícka DH Topoľánček z Topoľčianok. Ich repertoár bol nasledovný: Vojenský pochod (Sviridov), Rodný môj kraj v úprave A. Hudeca, Letelo vtáča od G. Dusíka, Swing polka, povinná skladba, S tebou (I. Kopáčik) a nakoniec Šabľový tanec od autora Arama Chačaturjana. Druhou mládežníckou DH bol Orchester FOR Bratislava pri ZUŠ Bratislava. Na úvod zahral Florentínsky pochod (J. Fučík), ďalej valčík Pre moju najmilšiu od K. Pádivého, Caciniho Ave mariu v úprave V. Dianišku, ktorú s nevšedným citom interpretovala mladá speváčka Deborah Jendruchová, povinnú skladbu v podaní mladej hráčky na trúbke Bašky Pomsárovej a napokon Zmes piesní od skupiny ABBA. Ako tretí sa predstavil minuloročný víťaz Mládežnícky DO Bánovčanka z Bánova. Okrem povinnej skladby zahrali kompozície A. Hudeca Zvučka Bánovčanky a Medvedí valčík. Sólo na tube hral O. Melišek. Nasledovali variácie na ľudovú pieseň Bánovský hostinec. V skladbe V. Matušíka Mám rozprávkový dom, ktorú si aj sám aranžoval zasvietil sólista na soprán saxofóne  M. Melišek, dirigent a umelecký vedúci Bánovčanky a záverečnou skladbou vystúpenia bola temperamentná Zmes čardášov. Posledným súťažiacim dňa bol DO Mladých Košice, ktorý zúčastnených privítal skladbou Pozdrav z Košíc, nasledovali Ouverture brilante, povinná skladba, Swing in barock, Posaunenreise A. Hudeca v predvedení sólistov S. Hrehu a M. Bučku a rytmicky náročná skladba Sparkling Drums od Huggensa.

V podvečerných hodinách o 19h. sa konal seminár, kde si mohli mladí hudobníci vypočuť postrehy, názory, kritiku ale aj chválu jednotlivých orchestrov. Po seminári, ktorý trval viac než hodinu a konal sa v preplnenej sále Kultúrneho domu nasledovalo ocenenie jednotlivých súťažiacich. Okrem Dychových hudieb bolo udelené množstvo ocenení aj jednotlivcom. Všetky výsledky, vrátane bodov uvádzame nižšie v prílohách. Laureátom súťaže v Kategórií Detských dychových hudieb sa stala na základe rozhodnutia poroty DDH Maguranka Junior pri ZUŠ v Bojniciach. V kategórií mládežníckych dychových hudieb si odnášal laureátstvo za svoj skutočne presvedčivý umelecký výkon Dychový Orchester Mladých z Košíc. Po vyhlásení výsledkov súťaže a aj končiacom 40. ročníku festivalu dychových hudieb „Hečkova Dolná Súča“ , kde vystúpila ešte aj DH Krasinka z Dolnej Súče, nasledovala až do neskorých večerných hodín tanečná zábava pri skvelej Túfaranke a pod taktovkou kapelníka J. Bílka.

Súčasťou celého podujatia bola v tomto roku ešte jedna pozoruhodnosť, ktorá dokázala zaujať všetkých účastníkov v priebehu celého dňa. Konala sa tu totiž predajná výstava dychových hudobných nástrojov a príslušenstva značiek ROY BENSON a originál BACH, ktorú pripravila firma Hudobné nástroje – Beáta Balážová a lektorom výstavy bol spolupracovník firmy a manažér vystavovaných značiek Karel Sandner. Táto výstava vzbudila u všetkých účastníkov značný ohlas a obdiv. Usporiadatelia tejto výstavy venovali ako odmenu vybranému hudobníkovi značkový klarinet a sady plátkov. Výstavy na takéto podujatia rozhodne patria, lebo približujú mladým ľuďom možnosti a informácie o dobrých spoľahlivých nástrojoch aj v dobrých obstarávacích cenách s odborným výkladom lektora o všetkých týchto dostupných vystavovaných nástrojoch aj s možnosťou si nástroje v praxi vyskúšať. Združenie dychových hudieb Slovenska bude v budúcnosti rozhodne konanie  takýchto výstav podporovať aj pri iných typoch podujatí.      

Dolná Súča sa na tohtoročný festival detských a mládežníckych dychových hudieb vzorne pripravila. Dobrým základom bolo prívetivé počasie. Poobede síce orchester z Hulína musel ráznymi tónmi zaháňať dobiedzajúci dážď, ale podarilo sa. Celý popoludňajší program sa mohol uskutočniť vonku. K príjemných zážitkom prispel aj vzhľad rekonštruovaného námestia v Dolnej Súči so žblnkajúcou fontánou.

Na Slovensku sme si akosi zvykli, že sa počet dychových hudieb z roka na rok znižuje. Ale na tomto festivale diváci mohli nadobudnúť pocit, že tento trend asi patrí už do minulosti.  Sedem detských dychových hudieb, štyri mládežnícke  a všetky hrali veľmi dobre. Človek ani nevie, čo by mal vyzdvihnúť skôr. Nadšené výkony mladých hudobníkov, usilovnosť a námahu vynaloženú počas prípravy na súťažné vystúpenia a či výbornú organizáciu podujatia. Nespomenúť sa ale nedá, že v kategórii detských orchestrov súťažili 3 novovzniknuté, DDO Rosička z Bánova, DDH Brodzany a DDH pri ZUŠ v Novej Bani. Ak takéto smerovanie by začala naberať slovenská dychová hudba, tak súťaže „Snívajte s nami“ by sa už organizovať nemuseli. Sen dychovej hudby o budúcnosti by sa dostal do reality. Že orchestre z Košíc, Bánova, Kanianky, Hradišťa, Súče hrajú dobre, na to sme si už zvykli. Osviežením tohto ročníka bol sympatický orchester FOR Bratislava. Pred dvoma rokmi ešte detský, tentoraz už vyzretý mládežnícky. Ľahkosť s akou sa preniesol do vyššej kategórie je obdivuhodná. 

Tento ročník súťaže bol trošku maratón. 11 orchestrov sa vystriedalo na súťažnom pódiu v priebehu jedného dňa. Vieme, že dôvodom boli financie, ktorých nie je nikdy dosť. Dúfajme, že nabudúce sa situácia vyvinie lepšie a podujatie sa bude môcť uskutočniť ako dvojdňové. Ale aj z tohto skráteného všetci odchádzali spokojní. Diváci, účinkujúci (tí, ktorí to nemali domov ďaleko ostali tancovať aj na večernej zábave s Túfarankou), organizátori, aj odborná porota. Teda iba porota by sa mohla sťažovať, že sa nestihla poprechádzať po vynovenom námestí v Súči. Ale veď sme už povedali. Bol to trošku maratón. No do svojich domovov sa určite vracali všetci súťažiaci s pocitom spokojnosti a novými dojmami z dobre zorganizovaného podujatia, obohatení o nové kontakty, skúsenosti a ciele do ďalšieho stretnutia o dva roky na tomto istom mieste.

Je potrebné sa v závere našich postrehov poďakovať za úspešný priebeh celého náročného podujatia najmä obci Dolná Súča a starostovi Pavlovi Kvasnicovi, garantom podujatia NOC a ZDHS Bratislava,   Trenčianskemu osvetovému stredisku, jeho metodikom,  organizačným pracovníkom, moderátorke Jarke Kohútovej a riaditeľovi Vladimírovi Zvalenému, Ministerstvu kultúry za grantovú podporu a Trenčianskemu samosprávnemu kraju za morálnu a aj grantovú podporu tohto podujatia mládeže.  No a pretože obec Dolná Súča prejavila záujem prijať spoluprácu na usporiadanie tohto podujatia za dva roky môžeme si zaželať „Do videnia“ opäť v Dolnej Súči v roku 2014.    

                        Zo svojich postrehov Majka Michálková, Peter Belavý a Ján Jamriška 

 Prehľad výsledkov a ocenení Celoštátnej súťaže a prehliadky DDH a MLDH  "Hečkova Súča 2012".

     Plagát - pozvánka       Výsledková listina súťaže DDH      Výsledková listina súťaže MLDH    Osobitné ceny súťaže udelené porotou


Niekoľko fotopostrehov z priebehu podujatia celoštátnej súťaže a prehliadky "40. Hečkova Súča 2012" 2.júna 2012 v KD a na pódiu v Dolnej Súči.

                      

Generačný čas: 13.698816299438ms, CMS system created by mr.Puetro0