Predstavenstvo informuje

 

33. Novomestský jarmok, festival DH okresu a vyhlásenie 7. ročníka AS

14.09.2012 - Admin

Prinášame Vám program 33. Novomestského jarmoku s okresným festivalom DH, kde v priebehu vystúpenia DH Bučkovanky bude vyhlásený aj 7. ročník autorskej súťaže "NOVOMESTSKÁ NOTA 2013". Tu nájdete neskôr aj spravodajstvo z priebehu festivalu a ohlasy, propozície vyhlásenej súťaže v prevedení na čítanie aj na stiahnutie, pre potreby spolkov, skladateľov, aranžérov a textárov.   

Srdečne Vás na toto podujatie pozývame a prajeme pekné umelecké zážitky s DH Bučkovanka, Lieskované, Vištučanka a Drietomanka.

 

PROPOZÍCIE AUTORSKEJ SÚŤAŽE "NOVOMESTSKÁ NOTA 2012"


 

 


Združenie skladateľov dychovej hudby
Mesto Nové Mesto nad Váhom,
Združenie dychových hudieb Slovenska,
Národné osvetové centrum Bratislava,
Hudobný fond Bratislava,


v y p i s u j ú

7. ročník autorskej súťaže 
„NOVOMESTSKÁ NOTA 2013“.
v  k a t e g ó r i á ch
SKLADBA SO SPEVOM, SKLADBA BEZ SPEVU,
SPRACOVANIE A ARANŽMÁN ĽUDOVEJ PIESNE PRE DYCHOVÚ HUDBU
.


A)    POSLANIE SÚŤAŽE

Poslaním súťaže je obohatiť repertoár malých i veľkých dychových hudieb o nové charakteristické skladby a v inovovanom periodicky dvojročnom cykle AS pod názvom „Novomestská nota“ pokračovať v tradícii týchto súťaží prerušenej v roku 1994. Podnietiť skladateľov a dychové hudby ku kompozícii nových pôvodných skladieb v kategóriách so spevom a bez spevu typických pre žáner dychovej hudby na Slovensku a napomáhať tak napĺňaniu jej umeleckého poslania. V tretej kategórii vytvoriť požadovaný hudobný kolorit v objavnom spracovaní a aranžmáne slovenskej ľudovej piesne.
V oboch kategóriách sa predpokladajú jednotlivé kompozície tempom i charakterom ľubovoľné, koncertné i tanečné, typické a vhodné pre interpretáciu dychovou hudbou.
V tretej kategórii, vychádza spracovanie a aranžmány z charakteru ľudovej piesne v štandardných tempách, pre koncert i tanec.

B)    SÚŤAŽNÉ PODMIENKY


1)    Súťaže sa môžu zúčastniť občania a dychové hudby s trvalým pôsobiskom v SR.
2)    Skladby zaslané do súťaže musia byť pôvodné, dosiaľ verejne a súťažne nepredvedené.
3)    Jeden autor (i textár) môže do oboch kategórií súťaže poslať maximálne dve skladby. Do kategórie spracovania ľudovej piesne nezávisle tiež maximálne dva aranžmány.
4)    Skladby do súťaže posielajú: autori hudby a textu a spracovatelia ľudovej piesne v partitúre pre obsadenie malej dychovej hudby – podľa odporúčaného obsadenia, pokiaľ možno počítačovo spracovanú v programe Capella 2002, ev. Sibelius s využitím multilicencie ZDHS.
5)    Odporúčané obsadenie:
a)   Spev (aj spracovaný notový part spevu vrátane spracovania ľudovej piesne)
b)    Klarinet – Es,   Klarinet - B 1.(2.)
c)    Krídlovka - B 1.2.
d)    Obligátna trúbka B
e)    Tenor, Barytón
f)    Trojhlasný sprievod (2.trúbky B, Bastrúbka a.p.)
g)    Melodický trombón (ad. libitum)
h)    Tuba - B , Bicie tutti
6)    Inštrumentáciu orchestrálnych skladieb je možné dodať i v štandartnom obsadení, hrateľnú však i v obsadení odporúčanom.
7)    Pri skladbách so spevom sa predpokladá part spevu v rozumne exponovanom rozsahu.
8)    Autori spolu s prihlasovanou kompozíciou predložia:
a)    Text piesne s notovým zápisom a čitateľne písaný text (aj pri ľudovej piesni)
b)    Svoju úplnú aktuálnu adresu (i autor pôvodného textu), dátum narodenia, (ev. rodné číslo), aktuálny telefónny a emailový kontakt a osobné bankové spojenie.
9)    Autori, ktorých skladby budú vybrané do finále autorskej súťaže súhlasia s tým,
aby ZDHS prevzalo na seba autorské práva súvisiace s ich vydaním tlačou, nahraním na CD ev. DVD a zaradením do elektronickej databáze archívu ZDHS.
10)    Ostatné autorské práva zostávajú nedotknuté.
11)    Skladby do súťaže sa posielajte na adresu:
Ján Jamriška – ZSDH - Stred 56/48-1, 017 01 Považská Bystrica.
12)    Na obálke musí byť vyznačené heslo „AUTORSKÁ SÚŤAŽ NOVOMESTSKÁ NOTA 2013“ a adresa odosielateľa. V prípade spracovania skladby v programe Capella , ev. Sibelius, je potrebné poslať súťažnú skladbu E-mailom na adresu: zdhs@zdhs.sk alebo autorskasutaz@zdhs.sk, ev. na CD.
13)    Uzávierka prijímania skladieb do súťaže je 25. marca 2013
14)    Tieto propozície budú zverejnené na el. adrese: http://www.zdhs.sk

C)    HODNOTENIE SÚŤAŽNÝCH SKLADIEB


1)    Všetky skladby prijaté do súťaže posúdi odborná komisia, menovaná predsedom ZDHS a riaditeľom KSF NOC.
2)    Odborná komisia vyberie v každej kategórii so spevom 7, bez spevu 6 finálových prác  a v kategórii spracovania ľudovej piesne 5 finálových prác (celkom 18 finálových súťažných skladieb). Tieto bude 14. septembra 2013 pred poslucháčmi a súťažnou porotou v Novom Meste nad Váhom interpretovať dychový orchester profesionálnej úrovne. O časovom priebehu zverejníme informácie na www.zdhs.sk .
3)    Skladby, ktoré odborná komisia nevyberie do finále, sa po dohode vrátia naspäť autorom, alebo ponúknu DH cez ZSDH na produkciu.
4)    Vybrané a ocenené skladby vydá podľa potreby ZDHS spolu s NOC tlačou a tiež  zaradí do zoznamu svojho elektronického archívu. Vybrané finálové skladby vopred nahrané na CD budú a vydané firmou vybranou ZSDH.
5)    Spevákov interpretujúcich finálové súťažné skladby so spevom si môžu autori vybrať aj sami po dohode s organizátormi a však bez nároku na ich honorár. Jednou z možností je vybrať si spevákov z radov vlastných malých dychových hudieb,
alebo s tých, ktoré budú koncertne účinkovať v galaprograme tejto súťaže.
6)    Pri výbere malých dychových hudieb interpretujúcich najmenej jednu skladbu z minulých súťažných ročníkov v galaprograme súťaže 2013 sa prihliadne na ich členstvo v Združení dychových hudieb Slovenska.

D)    CENY,ODMENY,PRÉMIE

1)    Súťažná porota menovaná ZDHS udelí na súťaži nasledujúce ceny:
a)    za 1. miesto v kategóriách so spevom a bez spevu        100,00 €
b)    za 2. miesto v kategóriách so spevom a bez spevu           70,00 €
c)    za 3. miesto v kategóriách so spevom a bez spevu           35,00 €
d)    za najlepšie spracovanie a aranžmán ľudovej piesne(1x)      60,00 €
2)    Vnútorné rozdelenie cien (a, b, c, d, ) je vecou dohody autorov hudby, textu, spracovateľa a prípadne aranžéra.
3)    Súťažná porota má právo niektorú z cien neudeliť, prípadne ju rozdeliť
na odmeny finálových súťažných prác. Po dohode s vyhlasovateľmi môže udeliť zvláštne vecné ceny a cenu za najlepší spevácky či inštrumentálny výkon.
4)    Súťažná porota vyhlási výsledky po súťaži a odovzdá ceny dňa 14. septembra 2013 v závere programu na pódiu Novomestského jarmoku.
5)    Mesto Nové Mesto nad Váhom pripraví a udelí „Cenu diváka“ za najpôsobivejšiu novú skladbu. Môže udeliť i ďalšie ceny pokiaľ sa tak rozhodne, môžu to byť i ceny sponzorov. Ich poslanie (štatút) si dohodnú usporiadatelia sami.
6)    Súťaž predpokladá realizáciu s podporou dotačného programu MK SR 2013.


V Novom Meste nad Váhom 15.09.2012                                                                                                                                          Vyhlasovatelia
 

Propozície vyhlásenej autorskej súťaže "NOVOMESTSKÁ NOTA 2013" na čítanie a stiahnutie.

    


       

Dňa 15.9.2012 sa konal Novomestský jarmok spojený v tomto párnom roku s festivalom dychových hudieb okresu Nové Mesto nad/Váhom. Podujal som sa tento festival ako zástupca ZSDH a ZDHS navštíviť aspoň na chvíľu potrebnú k zamýšľanému oficiálnemu vyhláseniu 7. ročníka autorskej súťaže „Novomestská nota 2013“ a odovzdaniu ocenení pre zaslúžilých organizátorov tohto podujatia DH Bučkovanka a DH Lieskované, ktorí sú od začiatku hlavným garantom hladkého priebehu konanej autorskej súťaže, hlavne po organizačnej, ale i materiálnej stránke. spoločne s mestom Nové Mesto nad/Váhom.  V tomto roku sa prehliadky dychových hudieb zúčastnila ako hosť festivalu dychová hudba Vištučanka, ktorá svoj program predviedla ako prvá. Môj príchod vlakom mi dovolil sa zúčastniť aspoň k záveru jej programu, ktorý pri vyrovnanom umeleckom výkone kapely poskytol množstvu divákov príjemný umelecký zážitok a spokojnosť. Po Vištučanke prichádzala na rad DH Bučkovanka, ako hlavný garant celého festivalu so svojim pôsobiskom v Novom Meste nad Váhom, ktorá sa zúčastnila všetkých ročníkov autorskej súťaže a aj festivalov dychovej hudby ako stálica medzi okresnými dychovkami aj spolu s DH Lieskované. Moderátorom celého podujatia bol ako už tradične, po všetky roky  pohotový a spoľahlivý Ing. Ivan Trchala, ktorý je aj od začiatkov riaditeľom autorskej súťaže „Novomestská nota“. V jeho prítomnosti . a v priebehu vystúpenia Bučkovanky bol mnou osobne vyhlásený  7. ročník autorskej súťaže 2013 a rozdané propozície pre záujemcov prispievateľov a dychové hudby. V ďalšom som odovzdal ocenenia pamätnou plaketou ZDHS za dlhodobú prácu pre dychovú hudbu v okrese zaslúžilým členom DH Bučkovanka Milanovi Masárovi, Janovi Paulínovi a Vlaste Búlikovej a členom DH Lieskované Milanovi Malíčkovi, Petrovi Lackovi, Jozefovi Lahvičkovi a Pavlovi Gašparíkovi. Ocenenie plaketou bolo odovzdané za morálnu i materiálnu pomoc dychovej hudbe a autorskej súťaži „Novomestská nota“  mestu Nové Mesto nad/Váhom, ktoré prevzala zástupkyňa primátora Ing. Viera Vienerová.  Hosťom festivalu bola aj výborná dychová hudba Drietomanka z vedľajšieho trenčianskeho okresu, ktorá tvorila nezabudnuteľný záver celého podujatia a potvrdila vysokú umeleckú úroveň slovenskej dychovej hudby a celého festivalu. Bohatá poslucháčska obec zúčastnená na tomto festivale počas celého jeho trvania, potleskom pri produkciách dychových hudieb nešetrila ba naopak dával najavo spokojnosť a obľúbenosť nášho žánra a svedčila o tom, že dychová hudba v Novom Meste nad Váhom má svoju dlhodobú tradíciu a vďačných poslucháčov.  Ja som síce musel predčasne odísť na ďalší festival v Močenku, kde sa konal 10. ročník Močenského dychfestu v rámci dní obce aj spolu so sprievodnými podujatiami o ktorých tiež prinášam spravodajstvo na našich stránkach zdhs.sk. Verím, tiež, že sa v hojnom počte zídeme opäť o rok na 7. ročníku vyhlásenej autorskej súťaže, ktorej garantom sa stáva aj Združenie skladateľov dychovej hudby.  Teda do videnia na Novomestskom jarmoku  o rok v septembri 2013.                                                                             (Ján Jamriška – info ZDHS)

 

                             

 

 

Generačný čas: 14.149904251099ms, CMS system created by mr.Puetro0