Predstavenstvo informuje

 Milé deti a mládež,

máte menej ako 18 rokov a baví vás hra na dychový nástroj, bicie, spievate, alebo chcete tancovať v mažoretkovom súbore?    

Pokiaľ ste odpovedali áno, tak Združenie dychových hudieb Slovenska s podporou Fondu na podporu umenia, SOZA a Národným osvetovým centrom, ako odborným garantom,  v tomto roku opäť plánuje pre vás usporiadať tradičné tvorivé dielne v Rekreačnom stredisku Tesáre - Nové Mlyny (link tu).

Termín je od 13. do 20. augusta 2022. Bližšie informácie a prihlášku s prílohami nájdete po kliknutí na ikony.

 

prihláška na TVD
       

Nezastupiteľné miesto hudobného fondu

22.11.2012 - Admin

Vážení priatelia, 

pred chvíľkou som rozposlal na dostupné adresy mail riaditeľa hudobného fondu, ako stanovisko k prebiehajúcej petícii, ktorá určite pri súčasnom stave podpory slovenského umenia je dosť nezváženým krokom a okrem zhoršenia stavu podpory DH, ale aj iných žánrov slovenského hudobného umenia nemá v súčasnej dobe šancu nič nového  priniesť a už vôbec nie situáciu v podpore vyriešiť. HF, ako taký je pre náš žáner DH spoľahlivým podporovateľom festivalov a akcií DH, seminárov, autorských súťaží, práce s mládežou a aktivít skladateľov, udeľovaní cien , prémií i štipendií DH už viac ako 20 rokov v spoľahlivej nadštandardnej spolupráci a pochopení pre potreby rozvoja nášho žánra a má zatiaľ určite nezastupiteľné miesto pri podpore a udržaní rozvoja slovenskej hudobnej kultúry. Preto neuvážené presadzovanie partikulárnych záujmov, nad záujmy podpory rozvoja celkov a hlavne budúcej generácie sa rozhodne javí ako vysoko kontraproduktívne, ba dokonca nebezpečne poškodzujúce záujmy slovenskej hudobnej scény.  Preto by sme si mal svoje osobné postoje a postoje kolektívov  k tejto problematike rozhodne zvážiť, aby nám v budúcnosti nezostali iba „ oči pre plač“...   Tato výzva  a objasnenie bude zverejnené aj na našej stránke www.zdhs.sk  a FB ZDHS.  Poprosím vás aj o dostupný prienik týchto informácií členom ZDHS a ZSDH.

Ďakujem za ochotu a prajem všetko dobré. 

Ján Jamriška – hudobný skladateľ a výkonný tajomník Združenia dychovej hudby Slovenska a Združenia skladateľov dychovej hudby.

Znenie nformačného mailu riaditeľa HF a súvisiace objasňujúce materiály.

 

Milí priatelia,

 Možno ste sa dopočuli o prebiehajúcej petícii za zrušenie 2% príspevkov umeleckým fondom. Nakoľko predpokladám, že vy všetci patríte medzi tých umelcov, ktorým na Hudobnom fonde záleží, dovoľujem si obrátiť sa na vás s prosbou o rozposlanie materiálu ktorý nájdete v prílohe, resp. preposlanie tohto e mailu, členom vašich profesijných združení, prípadne, ak uznáte za vhodné, aj so svojim komentárom. Je to na jednu stranu A4 zhutnený materiál o Hudobnom fonde. Cieľom je upozorniť hudobnú obec na nezastupiteľné miesto Hudobného fondu.

 Vopred vám ďakujem za vašu ochotu

 RNDr. Matúš Jakabčic - riaditeľ

 Hudobný fond, Medená 29 , 81102 Bratislava, tel.: +421259207411, e-mail: jakabcic@hf.sk, web: www.hf.sk

 

Hudobný fond (HF)


Hudobný fond je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom NR SR č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch.

         Viac ako 70% príspevkov HF tvoria zákonom stanovené odštepy z tzv. koncesionárskych poplatkov RTVS.

         Ostatné príspevky (menej ako 30%) sú :

- 2% z odmien autorov a výkonných umelcov,

- príspevky za predaj vyrobených voľných zvukových a zvukovoobrazových snímok nedivadelných diel,

- 1% príspevky používateľov diel za uvádzanie zvukových a obrazových snímok do predaja,

- 1% príspevky používateľov diel za verejné nedivadelné uvádzanie hudobných diel

 1.      HF robí podporné činnosti, ktoré sú nezastupiteľné.

Najdôležitejšie z nich sú:

 - vydávanie a výroba CD slovenských skladateľov a koncertných umelcov vo vlastnej réžii;

investícia do 1 CD až do 7 000 EUR, pri náklade 500 ks je to stratová činnosť, ale nesmierne dôležitá pre skladateľov/koncertných umelcov, pretože im dáva do rúk nevyhnutný materiál pre ich kariéru. Ročne minimálne 4 CD vo vlastnej réžii – vážna hudba a jazz, za posledných 10 rokov HF vydal a vyrobil spolu 42 CD titulov vo vlastnom vydavateľstve.

  vydávanie a výroba notových materiálov

nevyhnutné pre uvádzanie pôvodných diel do života; investícia na 1 orchestrálne dielo 3 – 4 tis. Eur. Za posledných 10 rokov HF vyrobil a vydal spolu 634 diel slovenských autorov

 ·   najväčší archív slovenskej hudby

zapožičiavanie diel slovenských autorov – na koncertné ako aj študijné účely.

priebežné dopĺňanie archívu o nové diela.

priebežné udržiavanie archívu.

 ·     Fondová starostlivosť“- podpora všetkých hudobných žánrov

Ceny HF, granty, prémie, štipendiá, podpora festivalov a koncertov, účasť na festivaloch a prehliadkach, podpora výrobcov zvukových nosičov, workshopov. V roku 2011 HF cez svoju „Fondovú starostlivosť“ podporil viac ako 230 subjektov v celkovej výške 131 164,40 Eur.

2.     HF má dlhoročné skúsenosti s vyššie uvedenými formami podpory a potrebné know how

3.     HF je efektívne fungujúca organizácia

Túto skutočnosť potvrdila aj kontrola NKÚ zameraná na roky 2008-2010, pričom od 1.1. 2011 došlo 5 x k ďalšej racionalizácii – organizačnej zmene a s tým súvisiacej redukcii počtu zamestnancov.

 4.     Aktivity HF je možné udržať iba za pomoci verejných/štátnych zdrojov

Súkromný sektor aktivity tohto druhu podporuje iba veľmi okrajovo. 

Informácie o HF sú zverejnené na stránke  www.hf.sk

 

 

Generačný čas: 13.802051544189ms, CMS system created by mr.Puetro0