Predstavenstvo informuje

 

Pomôcka pre spolky ZDHS

18.05.2009 - Admin


1.)  Podľa ustanovenia § 12 ods. 3 zák. 595/2003 Z.z.  (zákon o Dani z príjmu)je občianske združenie (teda aj ZDHS či jednotlivé spolky) z hľadiska dane z príjmu posudzované ako právnická osoba. To znamená, že pri posudzovaní toho či vznikla daňová povinnosť, a teda či je treba podávať daňové priznanie sa postupuje podľa ustanovení, ktoré sa týkajú právnických osôb a nie fyzických osôb i keď sme združením fyzických osôb.

2.)  Daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie, Národná banka Slovenska a Fond národného majetku Slovenskej republiky nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43. Občianske združenia nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, a príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b).

3.)  Príjmom podľa § 13 ods. 2 písm. b) sú členské príspevky podľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín alebo zakladateľských listín prijaté záujmovými združeniami právnických osôb, profesijnými komorami, občianskymi združeniami vrátane odborových organizácií, politickými stranami a politickými hnutiami. Členské príspevky sú oslobodené od dane

4.)  Príjmami podľa § 43 sú:

a)  úrok, výhru alebo iný výnos plynúci z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov bežných účtov, z účtov stavebných sporiteľov a z vkladových účtov s výnimkou, ak je príjemcom úroku alebo výnosu podielový fond, 66) doplnkový dôchodkový fond, banka alebo pobočka zahraničnej banky alebo Exportno-importná banka Slovenskej republiky
b)  výnos z podielových listov, výnos z vkladových certifikátov, depozitných certifikátov a z vkladových listov s výnimkou, ak je príjemcom výnosu podielový fond, 66) doplnkový dôchodkový fond,
c)  peňažnú výhru v lotériách a iných podobných hrách a peňažnú výhru z reklamných súťaží a žrebovaní [§ 8 ods. 1 písm. i)] okrem výhier oslobodených od dane podľa § 9,
d)  peňažnú cenu z verejných súťaží, zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybraných usporiadateľom súťaže, a zo športových súťaží [§ 8 ods. 1 písm. j)] s výnimkou cien oslobodených od dane podľa § 9,
e)  dávku z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu [§ 7 ods. 1 písm. d)],
f)  plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku [§ 7 ods. 1 písm. e)],
g)  príjem za prenájom nebytových priestorov, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý je príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv,
h)  príjem autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie, ak nejde o umelecký výkon (v zmysle autorského zákona)
i)  výnos z dlhopisov a pokladničných poukážok plynúcich fyzickým osobám a daňovníkom uvedeným v odseku 6,
j)  príjem podľa § 5 ods. 1 písm. a) až g) plynúci daňovníkovi od zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, ktorého úhrnná výška od tohto zamestnávateľa nepresiahne za kalendárny mesiac úhrnnú sumu 5 000 Sk a u ktorého si tento daňovník pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti neuplatňuje nezdaniteľné časti základu dane podľa §
11 a daňový bonus podľa § 33,
k)  príjem podľa § 16 ods. 1 písm. e) štvrtého bodu s výnimkou nájomného alebo príjmu plynúceho z iného využitia nehnuteľností umiestnených na území Slovenskej republiky a príjmu, pri ktorom sa zabezpečuje daň podľa § 44,
l)  poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem podľa § 5 alebo § 6, vrátené zdravotnou poisťovňou tomuto daňovníkovi z ročného zúčtovania poistného.

Tieto príspevky sa automaticky zdaňujú 19% sadzbou dane.

5.)  Predmetom dane je podľa § 12 odsek 2:

Predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43.

6.)  Daňovníkmi v zmysle bodu 5 sú záujmové združenia právnických osôb (teda ZDHS), profesijné komory, občianske združenia (teda spolky) vrátane odborových organizácií, politické strany a politické hnutia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, vyššie územné celky, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, štátne fondy, vysoké školy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Sociálna poisťovňa, Národný úrad práce, Fond ochrany vkladov, Slovenská kancelária poisťovateľov, Slovenský pozemkový fond, Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, Fond na podporu zahraničného obchodu, Garančný fond investícií neinvestičné fondy, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli; za daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sa na účely tohto zákona nepovažujú obchodné spoločnosti nezaložené na účel podnikania.

7.)   Toto platí pre všetky právnické osoby spoločne. Avšak pre naše ZDHS a spolky môžeme aplikovať akúsi možnú výnimku, ktorú ustanovuje § 13 odsek 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu.

8.)   Od dane sú oslobodené príjmy daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 (t.j. v našom prípade bod 6) plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom. To znamená, že príjmy z koncertov a vystúpení spolkov sú oslobodené od dane, nakoľko za touto činnosťou vznikli naše spolky.

9.)   Ešte by som rád poukázal na príjmy, ktoré majú spolky a ZDHS z 2% z daní a ktoré spolky a ZDHS dostávajú ako dotácie od ministerstiev, VÚC či obcí alebo sponzorské dary. Tieto príjmy nie sú predmetom dane podľa zákona o dani z príjmu.

10.)  Záverom by som urobil nasledovné resumé: Spolky a ZDHS sú povinné podať daňové priznanie vtedy, ak majú zisky, ktoré tvoria predmet dane. (Viď bod 5) Vtedy sa základ dane, ktorý sa zdaňuje 19% sadzbou dane vyráta tak, že od príjmov sa odpočítajú výdavky a následne sa vyráta 19% z výslednej sumy a to je daň. Ak však spolky(ZDHS) majú iba príjmy, ktoré sú oslobodené od dane (viď bod 8) alebo ako príjmy majú 2% z daní alebo rôzne dotácie od VÚC, obce či ministerstva alebo rôzne sponzorské dary nemusia podávať daňové priznanie, nakoľko nemajú predmet dane a teda nie je čo zdaňovať.

11.)  Ak spolky zamestnávajú nejakých zamestnancov, teda majú spísanú s konkrétnou osobou pracovnú zmluvu alebo s ňou uzavreli obdobný pomer musia za ňu podať daňové priznanie, alebo ho musí podať táto osoba vtedy, ak príjmy tejto osoby za zdaňovacie obdobie presiahnu 50% z 19,2 násobku sumy životného minima. Suma životného minima na rok 2008 je  98 493 SK a z toho 50% je 49 249 SK. To znamená, že ak má spolok zamestnanca, ktorý zarobil v roku 2008 viac ako 49 249 SK, vtedy musí byť podané  daňové priznanie za túto fyzickú osobu zamestnanca.

12.)   Daňové priznania v roku 2009 sa spracovávajú a podávajú v Slovenských korunách

13.)  Tu si môžete stiahnuť pomôcku k problematike daní neziskových organizácií uvedenú v časopise ŠPORTINFORM a aplikovateľnú aj na podmienky spolkov Združenia dychových hudieb Slovenska. Podobná opomôcka sa spracováva aj pre naše prostredie a bude k dispozícii pre budúce obdobia daňových priznaní a platenia daní.

 Danove priznanie a zaplatenie dane - informačný materiál z časopisu ŠPORTINFORM.

 

Prípadné otázky: - E-mailom na zdhs@zdhs.sk , TF: 0905 225 907                                               Spracoval: Ondrej Melišek – právnická fakulta UK Bratislava

 

Generačný čas: 13.583183288574ms, CMS system created by mr.Puetro0