Aktuality

 

Z D H S


Združenie dychových hudieb SlovenskaČinnosť Združenia dychových hudieb Slovenska podporuje SKF SOZA a HUDOBNÝ FOND

 

 

TVORIVÉ DIELNE 2020

04.03.2020 - Admin

Milé deti a mládež,

máte menej ako 18 rokov a baví vás hra na dychový nástroj, bicie, spievate, alebo chcete tancovať v mažoretkovom súbore?    

Pokiaľ ste si odpovedali kladne, tak Združenie dychových hudieb Slovenska s podporou Fondu na podporu umenia v tomto roku opäť plánuje pre vás usporiadať tradičné šesťdňové tvorivé dielne v zariadení Relax Tesáre. Termín je od 16. do 23. augusta 2020. Bližšie informácie a prihlášku nájdete po kliknutí na tlačítka.

 

  Bližšie informácie o TVD_2020          Prihláška na TVD 


2% pre ZDHS z podielu zaplatenej dane

01.02.2020 - Admin

Každý rok Vás oslovujeme so žiadosťou o poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov(2%).

Financie, ktoré takto získame využívame prevažne na  financovanie aktivít s deťmi a mládežou v dychových orchestroch. 

Postup, ako poukázať 2% nájdete tu,


Predvyplnené editovateľné tlačivo:

Ostatné tlačivá na stránke rozhodni.sk

Vopred ďakujeme.  

Výsledky autorskej súťaže NOVOMESTSKÁ NOTA 2019

15.09.2019 - Admin

14.9.2019 sa uskutočnila Národná autorská súťaž nových skladieb pre malé dychové hudby – Novomestská nota 2019. Po štvorročnej odmlke sa konal 9.ročník tejto autorskej súťaže Združenia dychových hudieb Slovenska na Námestí slobody v Novom Meste nad Váhom. 15 nových skladieb naštudoval Festivalový orchester ZDHS – dychová hudba Maguranka z Kanianky pod vedením Jozefa Baláža so svojimi speváckymi sólistami. Plné námestie divákov ocenilo nové skladby slovenských autorov, ktoré súťažili v dvoch kategóriách - 5 kompozícií v kategórii inštrumentálnych skladieb a 10 kompozícií v kategórii vokálno-inštrumetálnych skladieb. Odborná porota Pavel Zajáček, Miroslava Záhumenská a predseda poroty Adam Hudec ocenili súťažné skladby nasledovne: V kategórii Inštrumentálne skladby získala polka Michala Čmaradu s názvom Ivanka 3.miesto. Na druhom mieste skončila polka Ivana Šmatláka s názvom Pre Emu. Víťazom tejto kategórie bola koncertná skladba Pavla Šianského – Ozveny z chrámu. V kategórii Vokálno-inštrumentálne skladby skončila na 3. mieste polka Jozefa Čapáka – S kamarátmi pospolu, ktorú zaspievali Michaela Pösová, Zdenka Rázgová, Marek Bakyta a Marián Chlpek Druhé miesto získal valčík Libora Zálesňáka s názvom Dúbravský chodníček, ktorý zaspievali Zdenka Rázgová a Marek Bakyta. Víťazom tejto kategórie sa stala polka Ikova Kopáčika s názvom Krásne časy, ktorú zaspievali Marián Chlpek a Marek Bakyta . Okrem toho si diváci určili aj Cenu divákov, ktorú získala polka Jozefa Čapáka – S kamarátmi pospolu. Ocenené skladby získali okrem diplomu ZDHS aj odstupňovanú finančnú odmenu. Ďakujeme organizátorom súťaže Novomestská nota 2019 – vedúcim predstaviteľom mesta Nové Mesto nad Váhom a najmä Ivanovi Trchalovi, zakladateľovi tejto súťaže, predstaviteľom ZDHS i podporovateľom tejto kultúrnej akcie – Fondu pre podporu umenia, Hudobnému fondu, Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, Rádiu Regina RTVS a ďalším. Tešíme sa o dva roky na jubilejný 10.ročník autorskej súťaže Novomestská nota 2020 !

Predseda odbornej poroty Adam Hudec

Kategória inštrumentálne skladby 
1. cena Pavel Šianský - Ozveny z chrámu
2.cena Ivan Šmatlák - Pre Emu
3. cena Michal Čmarada - Ivanka


Kategória vokálno-inštrumentálna
1. cena Ikov Kopáčik/Ikov Kopáčik - Krásne časy
2.cena Libor Zálesňák/Libor Zálesňák - Dúbravský chodníček
3. cena Jozef Čapák/Jozef Čapák - S kamarátmi pospolu

Cena diváka
Jozef Čapák/Jozef Čapák - S kamarátmi pospolu

GRATULUJEME!!!

Nové Mesto nad Váhom, 14.9.2019

Novomestská nota 2019 pozvánka

09.09.2019 - Admin

Združenie dychových hudieb Slovenska spolu s Mestom Nové Mesto nad Váhom Vás pozýva na IX. ročník národnej autorskej súťaže pre malé dychové hudby NOVOMESTSKÁ NOTA 2019, ktorá sa uskutoční 14. septembra 2019 o 14:00 hod na Námestí slobody v Novom Meste nad Váhom. 


Podujatie je realizované v spolupráci s partnermi:
Hlavný partner - Fond na podporu umenia, ktorý projekt podporil z verejných zdrojov.
Partneri - SOZA a Hudobný fond.
Hlavný mediálny partner - Rádio Regina.

brožúra

VIŠTUKFEST 2019

03.07.2019 - Admin

V sobotu 6. júla 2019 sa v Kultúrnom dome vo Vištuku uskutoční 9. Medzinárodný  festival dychových hudieb pod názvom VIŠTUKFEST 2019. Organizátormi sú DH Vištučanka, Obec Vištuk, ZDHS a MOS v Modre. Festival  z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA, hlavný partner podujatia. Mediálni partneri sú regionálne noviny PEZINSKO, RÁDIO REGINA a časopis DECHOVKA. Od 16:00 vystúpi na námestí detský dychový orchester ROSIČKA z Bánova pri ZUŠ Šurany. Program o 17:00 odštartuje domáca VIŠTUČANKA, z Nového Mesta nad Váhom zavíta BUČKOVANKA a Záhorie bude reprezentovať BÚRANKA z Borského Mikuláša. Zo zahraničia príde predviesť svoje umenie FRYŠTÁCKA JAVOŘINA zo Zlína (CZ), ktorá zahrá aj do tanca. Počas programu budú Združením dychových hudieb Slovenska ocenení významní ľudia zo žánru dychová hudba. Celým programom Vás bude sprevádzať dvojica populárnych moderátorov Miroslava Záhumenská a „Lubenko“ Tahotný. Pre odbornú verejnosť prebehne seminár na tému Vplyv ľudovej piesne na tvorbu nových pôvodných skladieb slovenských autorov. Počas festivalu bude pripravené kvalitné občerstvenie a v parku pred kultúrnym domom sa o deti postarajú animátorky.

Program festivalu:
16:00 – DDO ROSIČKA

17:00 – DH VIŠTUČANKA

18:00 – BUČKOVANKA
19:00 – BÚRANKA

20:00 – FRYŠTÁCKA JAVOŘINA (CZ)

Plagát


Usmernenie k povinnosti všetkých občianskych združení od 1.1.2019

24.06.2019 - Admin

Vážení predstavitelia spolkov, ako sme už na stránke Aktuality písali, je potrebné  z Vašej strany zaslať údaje na sekretariát združenia tak, aby ich mohol tajomník spracovať a postúpiť na ministerstvo.

Očakávame od Vás vyplnené  Oznámenie aktuálnych údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu občianskeho združenia (príloha, ktorú si môžete stiahnuť na stránke MV SR, alebo na našej stránke Aktuality zo 16.3.2019). Pokiaľ ste  štatutári, treba uviesť všetkých aj s podpismi. 

Ďalej je treba poslať scan dokumentov, z ktorých vyplýva kto aktuálne zastupuje spolok.

Tieto dokumenty si nemusíte dať notársky overiť, stačí ch zaslať nascanované do mailu: zdhs.sk@gmail.com     

Po kliknutí na ikonku Excel stiahnete tabuľku, v ktorej si nájdete Váš spolok - ten riadok vyplňte podľa inštrukcií, uložte a zašlite na hore uvedený mail.

Pri vypĺňaní poprosím dbať na to, aby:

·         PSČ bolo bez medzery v tvare „82686“,

·         rodné čísla osôb oprávnených konať v mene OJ bez lomky, teda v celku,

·         súpisné a orientačné čísla nie ako súčasť názvu ulice, ale vo zvlášť stĺpcoch na to určených.


Vopred ďakujeme za spoluprácu. 

 Vzor oznámenia aktuálnych údajov
o štatutárnom orgáne


Tabuľka na vyplnenie pre jednotlivé
spolky 

Výsledky CSPMDH Lednické Rovne 2019

22.06.2019 - Admin

Ak vás zaujíma, ako dopadla Celoslovenská súťažná prehliadka malých dychových hudieb Slovenska Lednické Rovne, ktorá sa konala 22. júna 2019, kliknite na ikony dolu. 


  Výsledková listina Lednické Rovne 2019

    Osobitné ceny udelené porotou        

Celoslovenská súťaž v Lednických Rovniach 2019

20.06.2019 - Admin

Už tento víkend sa uskutoční Celoslovenská súťaž MDH v Lednických Rovniach. Program si môžete pozrieť na stránke usporiadateľa - Národneho Osvetového centra (link tu).

Usmernenie k povinnosti všetkých občianskych združení od 1.1.2019

21.05.2019 - Admin

Na základe upozornenia z Ministerstva vnútra, vás chceme požiadať, aby ste oznamy za organizačné jednotky (spolky, ktoré fungujú na základe stanov ZDHS) neposielali na MV SR. 


Odôvodnenie na naše podmienky v skratke:  
Občianske združenie (to je ZDHS a nie jednotlivé spolky), ktoré zriadili organizačné jednotky, ktoré konajú vo svojom mene a nezanikli pred 1. januárom 2019, sú povinné ministerstvu písomne zaslať aktuálne údaje o týchto organizačných jednotkách v rozsahu
názov, adresa sídla, IČO, spolu s menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu, dátumom narodenia a rodným číslom fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia s uvedením dňa vzniku tejto funkcie, spolu s dokumentmi, ktoré osvedčujú ich zriadenie. 

Osvedčovať podpisy alebo zápisnice pri organizačných jednotkách teda nemusíte – postačujú obyčajné fotokópie zápisníc.

Netýka sa to členov ZDHS, ktoré sú samostatné občianske združenia (či už vstúpili do ZDHS ako samostatné subjekty, alebo na základe nášho odporúčania, sa transformovali na samostatné OZ.

V prípade otázok, kontaktujte ma na mobilné číslo: +421 903 393 720.  

GRINAVANKA fest

07.05.2019 - Admin

Dychová hudba Grinavanka a Grinavský Janko Vás srdečne pozývajú na IV.ročník festivalu Grinavanka FEST 2019 dňa 1.6.2019 od 15 hod. do 24 hod. na  nádvorí reštaurácie Grinavský Janko - Myslenická 79, Pezinok.  O dobrú náladu sa postarajú dychové hudby Senčanka, Fryštácká Javořina /Cz/, domáca Grinavanka a Krásinka, ktorá po skončení koncertného programu bude pokračovať v ľudovej zábave. Ako hosť vystúpi DFS Magdalénka z Modry. Programom Vás bude sprevádzať Miroslava Keráková. Podujatie sa koná za každého počasia.      

Tešíme sa na Vás.

Plagát

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Generačný čas: 14.542102813721ms, CMS system created by mr.Puetro0