Fórum

 


Vloženie príspevku


* Meno:
* E-mail:
* Text:
* Antispam: - Zameňte "SPAM" za DRUHÉ písmeno vášho mena.
 

( * - povinné vyplniť )


Upozornenie pre prispievateľov do FÓRA ZDHS: Predstavenstvo ZDHS na zasadnutí dňa 19.11.2011 prijalo toto uznesenie: administrátor z internetovej stránky vymaže a bude mazať: príspevky dehonestujúce prácu a poslanie ZDHS, príspevky vybočujúce z medzí slušného správania, anonymné príspevky (príspevky bez skutočného mena prispievateľa – označené iba prezývkou), reklamné inzeráty nečlenov ZDHS. (členovia ZDHS umiestňujú svoje ponuky v sekcii Burza cez vydané ID a heslá spolkov ZDHS). 


Pavel Špaček | zdhs.sk@gmail.com | 30.10.2018 (07:45 hod.)

Pekný deň, chceme upozorniť na výzvu č.3/2019 z ktorej je pre naše spolky najčastejšie využívaný podprogram 4.4.2 Neprofesionálne umenie. Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 3/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov: 1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre 1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií 1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba 3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba 3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba 3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity - hudba 3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých - hudba 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti 4.4.2 Neprofesionálne umenie 4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kult-osv. činnosť Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 26.11.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti na rok 2019 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty - predpisy upravujúce podpornú činnosť: http://www.fpu.sk/sk/dokumenty-fpu/dokumenty

adam hudec | hudecadam11@gmail.com | 14.09.2018 (07:14 hod.)

Mikš Tomáš <Tomas.Miks@soza.sk> Vážení členovia Dozornej rady SOZA posledné mesiace prebiehal v Bruseli neľahký boj umeleckej obce proti technologickým spoločnostiam vo vzťahu k textu smernice o ochrane autorského práva na jednotnom digitálnom trhu (ďalej len „smernica“). Ako viete, smernica je dlhodobo pripravovaným právnym aktom, ktorý má riešiť pálčivú problematiku Transfer of Value (povinnosť online platforiem, ktoré uchovávajú a poskytujú verejnosti prístup k chráneným dielam uzatvoriť licenčné zmluvy s nositeľmi práv). Pri prvom hlasovaní o smernici v júli tohto roka bol následkom silných dezinterpretácii a lobingu zo strany technologických gigantov výsledok nepriaznivý. Europoslanci hlasovali proti jej zneniu, čo malo za následok ďalšie kompromisné práce na texte smernice a toto viedlo k opätovnému hlasovaniu o upravenom textu smernice dňa 12. septembra. Po dôkladnej príprave a spolupráci viacerých zahraničných OKS a medzinárodných organizácii zastrešujúcich umelcov boli vyvinuté také kroky, aby europoslanci ale aj verejnosť lepšie pochopili problematiku a nenechali sa zmanipulovať klamlivou kampaňou silných technologických spoločností ako Google a Facebook. Za SOZA sme boli taktiež v permanentnom kontakte s našimi europoslancami s cieľom čo najviac objasniť uvedenú problematiku a vyvrátiť čo najviac dezinformácii. Osobitná vďaka patrí P. Lipovi a J. Kirschner, ktorí boli ochotní natočiť aj presvedčivé video-odkazy. Uvedené konanie všetkých zainteresovaných prinieslo nečakane výborné výsledky, keďže pri včerajšom hlasovaní Európsky parlament vo významnej väčšine (438 ZA, 226 PROTI) prijal text smernice v takom znení, ktoré pozitívne zlepší postavenie umeleckej obce v online prostredí. Slovenskí europoslanci hlasovali desiati za návrh a proti boli len traja (v pôvodnom hlasovaní boli za text len traja, piati sa zdržali a piati hlasovali proti). Prijatý text teraz smeruje do ďalšej fázy rokovaní. Veríme, že vďaka silnej podpore, ktorú text pri hlasovaní získal, budeme úspešní aj v ďalších rokovaniach trialógu medzi Európskou komisiou, zástupcami členských štátov v Rade a Parlamentom. Ak bude text smernice finálne prijatý a smernica sa stane právne záväznou, Slovenská republika (aj ostatné štáty EÚ) ju bude musieť implementovať do národných zákonov. Sme radi, že našim spoločným pričinením bolo včerajšie hlasovanie v Európskom parlamente víťazstvom kultúry v priestore EÚ, ktoré bude môcť vytvoriť podmienky pre výrazné zlepšenie postavenia autorov a iných nositeľov práv v oblasti internetu. S úctou a pozdravom, Mgr. Tomáš Mikš člen Predstavenstva Matúš Jakabčic prostredníctvom domény soza.sk ...to je skvelá správa!!! - najmä v dobe, keď sa novelizuje náš AZ.... ďakujem všetkým, ktorí sa o to pričinili

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 19.05.2018 (17:46 hod.)

Vážení priaznivci kvalitnej dychovej hudby Páčila sa vám Malokarpatská kapela ? Ak ste pamätníci tohto špičkového slovenského súboru a chýbajú vám doma ich nahrávky na CD, máme pre vás veľmi výhodnú ponuku. Stačí, keď si kliknete na: www.facebook.com/To-bola-Malokarpatsk%C3%A1-kapela-kniha-163114257070425 alebo pošlete E-mail na: hudecadam11@gmail.com a dozviete sa viacej. A.H.

Pavel Špaček | zdhs.sk@gmail.com | 31.03.2018 (19:13 hod.)

Vážený člen predstavenstva, vážený delegát, vážený hosť ! Pozývame Vás na 10. celoslovenskú konferenciu ZDHS, ktorá sa koná v sobotu 7.apríla 2018 v priestoroch Domu kultúry v Hradišti pri Partizánskom č.278. 9:30-10:00 prezentácia, 10:00 začiatok 1. Zahájenie konferencie, schválenie programu, voľba pracovných komisií 2. Správa o činnosti ZDHS od 8. konferencie predseda 3. Správa o stave členskej základne a hospodárení ZDHS – tajomník ZDHS 4. Správa kontrolnej komisie -predseda KK 5. Správa o zahraničných aktivitách a spolupráci s CISM - čestný predseda. 6. Schválenie prednesených správ -krátke referáty predsedov krajských P ZDHS o činnosti 7. Schválenie kandidátky P ZDHS, kandidátky KK ZDHS a vykonanie volieb do predstavenstva a Kontrolnej komisie. 8. Vyhlásenie výsledkov volieb a prvé krátke zasadnutie nového P ZDHS 9. Obed v určenom priestore – reštaurácia 10.Pokračovanie jednania konferencie s novozvoleným P ZDHS a KKV 11. Všeobecná diskusia 12. Schválenie uznesení konferencie. 13. Záver konferencie. Pre účastníkov spolkov je zabezpečený obed a bageta na spiatočnú cestu, káva minerálka počas rokovania. Cestovné na konferenciu hradí vysielajúci spolok podľa stanov. Mimoriadne je možné získať pri plno obsadených vozidlách príspevok zo zdrojov ZDHS podľa dohody. Tešíme sa na Vás!!!

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 30.03.2018 (12:03 hod.)

Vážení členovia predstavenstva.. ...a aj tohto fóra:-) Termín jarného zasadnutia predstavenstva a následne konferencie bude 6. a 7. apríla v Hradišti. 6. apríl večer hodina dohodou - predstavenstvo 7. apríl od cca 9:30 - Konferencia Pôvodne plánovaný termín o týždeň neskôr nám, narušili vonkajšie okolnosti a nebolo by možné zísť sa v tom termíne. Skôr, ako rozpošleme pozvánky, prosím vyjadrite sa k termínu, pošlite Vaše návrhy na rokovanie. A tiež si prídite pripravení, čo sa týka Vášho bremena:-) Prosím aj, ak máte návrhy na ocenenia, nezabudnite na svojich členov. Tie návrhy by sa mohli prebrať aj tu, hlavne čo sa týka NOC a HF. Ďakujem za spoluprácu. V. Dianiška

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 01.03.2018 (09:18 hod.)

Kto má záujem, môže si pozrieť v pondelok 5.3.2018 o 10.55 hod. na STV 2 reláciu Chvíľa pre pesničku - 15 minút s Malokarpatskou kapelou.A.H.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 21.02.2018 (16:54 hod.)

Zomrel Evžen Zámečník Úprimnú sústrasť všetkým, ktorí poznali môjho dlhoročného priateľa, vynikajúceho skladateľa i človeka - Evžena Zámečníka. Po rozdelení Československa on zastupoval Českú republiku a ja Slovenskú republiku na medzinárodných kongresoch CISM, mojim autom sme išli spolu do Ríma, Paríža, Kerkrade, Trossingenu a inde, vždy sme mali o čom rozprávať, najmä sme rozoberali ako pomôcť dychovej hudbe v obidvoch krajinách. Neskromne poviem, že mnohé sa nám aj spoločne podarilo. Spolupráca bola vynikajúca, jeho absolútne "fachmanstvo" a neutíchajúca energia niečo pre náš žáner urobiť boli obdivuhodné. Nezabudnuteľné sú jeho koncerty novej hudby v Krnove, ktoré dramaturgicky pripravoval i odborne moderoval, bol skvelým porotcom medzinárodných súťaží DH, a samozrejme vynikajúcim skladateľom nielen v oblasti koncertnej dychovej hudby ale aj vážnej či opernej hudby. Evžene - nech ti je v hudobnom nebíčku dobre.Adam Hudec

Peter Feder | peterfedering@gmail.com | 04.02.2018 (13:41 hod.)

Chcem sa v mene celej Grinavanky poďakovať Predstavenstvu ZDHS, a hlavne tajomníkovi Palkovi Špačkovi za iniciovanie a vydanie kalendára Združenia Dychových Hudieb Slovenska. Verím,že aj touto formou sa dá ešte viac spropagovať dobrá dychovka.

Pavel Špaček | pavelspaz@gmail.com | 26.01.2018 (12:56 hod.)

Pre všetkých tých, ktorí majú záujem aj tohto roku podporiť združenie 2% z daní, sme v sekcii Aktuality pripravili postup a editovateľné tlačivo - vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb. Vopred ďakujeme.

Adam Hudec | hudecadam11@gmail.com | 14.01.2018 (06:05 hod.)

Kto má záujem, môže si pozrieť v utorok 16.1.2018 o 11.15 hod. na STV 2 reprízu silvestrovského programu z roku 1982 - Malokarpatská, hraj ! Uvidíte v nej, akí sme boli "fešáci" pred 36 rokmi. A.H.

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Generačný čas: 17.588138580322ms, CMS system created by mr.Puetro0